Zelená kniha o politike finančných služieb (2005 - 2010)

Za posledných 6 rokov došlo k výraznému zlepšeniu smerom k integrovanému európskemu kapitálového trhu a trhu finančných služieb. Väčšina (39 zo 42) nevyhnutných predpisov uvedených v Akčnom pláne finančných služieb bola schválená načas a v súčasnosti je už zavedená alebo je v procese zavádzania. Európske rozhodovacie a regulačné štruktúry sú racionálnejšie a efektívnejšie, čo je následkom „Lamfalussyho procesu“. Rozvinula sa sústavná systematická spolupráca medzi európskymi inštitúciami a účastníkmi trhu.

Práca však ešte nie je ukončená. Na tlačovej konferencii 3. mája tohto roku bola predstavená Zelená kniha o politike finančných služieb (2005 – 2010) , ktorá reviduje päť rokov pôsobenia akčného plánu pre finančné služby. V prílohe zhŕňa pozitíva, ktoré sa už stihli prejaviť a určuje oblasti, ktoré budú potrebovať špeciálnu pozornosť v ďalších rokoch.

Európska komisia si vytýčila nasledovné ciele

  • Konsolidovať proces smerom k jednotnému, otvorenému, konkurenčnému a hospodársky efektívnemu finančnému trhu v rámci EÚ a odstrániť zostávajúce významné ekonomické prekážky.
  • Podporovať taký trh, ktorý umožní voľný a čo najlacnejší tok finančných služieb a kapitálu po celom území Európskej únie pri zachovaní primeranej a účinnej úrovne obozretnej kontroly, finančnej stability a vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov.
  • Zaviesť, vynucovať a priebežne hodnotiť zostávajúci právny rámec, prísne dodržovať pravidlá lepšej regulácie v prípade budúcich iniciatív, zlepšiť konvergenciu orgánov dozoru a posilniť európsky vplyv na globálne finančný trh.

Čo je potrebné ešte urobiť

  • Smernica o potrebnom kapitále – implementuje dohodu BASEL II do práva EÚ a v súčasnosti sa nachádza v Európskom parlamente.
  • Klíring a zúčtovanie – nová legislatíva v tejto oblasti bola silno odporučená, no konečné rozhodnutie ešte nebolo prijaté.
  • Legislatívnym procesom ešte úplne neprešli ani nástroje zo smernice o obchodnom práve, solventnosti (II) a smernice o platbách.

Nové kroky

Zelená kniha naznačuje, že ďalšie iniciatívy môžu byť potrebné vo dvoch ďalších oblastiach:

  • Integrácia bankových služieb pre občanov – tá ďaleko zaostáva za vývojom v bankových službách a ďalšia integrácia je potrebná, aby občania získali prístup k bankovým kontám, poisteniu a pod. kdekoľvek v Európe sa budú nachádzať. Potrebný je tiež širší prístup k hypotékam. Forum Group pôsobiaca v oblasti hypotekárnych pôžičiek zhromaždila odporúčania, ktoré sa tejto oblasti týkali.
  • Manažment aktív: Objavili sa určité obmedzenia dostupnosti cezhraničných investičných fondov, ktoré mohli byť spôsobené neefektívnym využitím súčasnej direktívy UCITS.

Dokument Zelená kniha obsahuje predbežné názory Európske komisie, ktoré sa tvorili v rámci dvojročného konzultačného obdobia s mnohými zainteresovanými stranami, vrátane správ štyroch expertných skupín v oblasti bankovníctva, obchodovania s cennými papiermi, kolektívneho investovania a poisťovníctva. Správa tiež obsahuje myšlienky správy o finančnej integrácii Výboru pre finančné služby a navrhované správy Hospodárskeho a menového výboru Európskeho parlamentu o súčasnom stave integrácie finančných trhov Európskej únie. Cieľom vydania Zelenej knihy je rozvinúť debatu k tejto téme na európskej úrovni. Výsledky konzultačného procesu budú zverejnené v novembri v tzv. Bielej knihe.