Biela kniha finančných služieb (2005 - 2010)

Dňa 5. decembra 2005 Európska komisia zverejnila Bielu knihu finančných služieb, ktorá má určovať politiku EÚ v tejto oblasti na nasledujúcich päť rokov. Európsku úniu podľa dokumentu nečaká žiadna „legislatívna smršť“, ale skôr práca na skutočnom prehlbovaní integrácie finančných trhov.

V tomto roku Európska únia dokončuje závery Akčného plánu finančných služieb, ktorý priniesol mnoho nových pravidiel v účtovníctve, audite, poisťovníctve, investičných službách, finančnom sprostredkovaní či v oblasti penzijného poistenia. Podľa Komisie je teraz potrebné nevytvárať príliš mnoho nových smerníc a nariadení, ale sústrediť sa na uvádzanie legislatívy prijatej na úrovni EÚ do praxe.

Biela kniha sa sústreďuje hlavne na dobré fungovanie orgánov regulácie a dohľadu v jednotlivých členských štátoch a ich spoluprácu, pričom je dôraz kladený hlavne na zjednodušenie administratívy. Mala by sa hlavne znížiť miera duplicity podávania informácií, ktoré orgány dohľadu požadujú od firiem. Má dôjsť tiež ku konsolidácii poskytovaných finančných služieb cez hranice.

Zatiaľ čo v uplynulých rokoch sa legislatíva v oblasti finančných služieb sústredila primárne na potreby podnikov, majú mať dnes vyšší význam malí zákazníci. Komisia sa hodlá zamerať na odstraňovanie prekážok cezhraničného využívania bankových účtov, reguláciu inštitúcií poskytujúcich úvery alebo na oblasť riadenia aktív, či finančné vysporiadanie.

Vyššia previazanosť finančných trhov a služieb má viesť k umiestneniu kapitálu tam, kde je jeho najlepšie využitie a k zaisteniu kvalitných služieb na jednotnom európskom trhu. Prehlbovanie integrácie v oblasti finančných služieb preto predstavuje jeden z najvýznamnejších krokov vedúcich k udržateľnému hospodárskemu rastu a vyššej zamestnanosti.

Nová politika bola privítaná bankami, poisťovňami ako aj investičnými firmami, ktoré si dlho sťažovali na rýchly nárast počtu nových pravidiel, ich komplexnosť a vysoké náklady implementácie.

Zdroj: EurActiv, Európska Komisia