Koncepcia systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 1.1