Implementácia

Implementačná jednotka Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v projekte Hodnoty za peniaze nastavuje harmonogram plnenia opatrení identifikovaných revíziou výdavkov a ich následný odpočet. Monitorovanie implementácie opatrení je kľúčové pre koordináciu politík a verejné vykazovanie výsledkov hodnotení.

Jednotka začala svoju činnosť v roku 2017 v priebehu implementácie opatrení z 1. kola revízií. Jej výstupom monitorovania budú pravidelné štvrťročné správy o plnení identifikovaných opatrení revízií.

 

2018

 

2017

 

 

Kontakt:
Ing. Miriama Letovanec
riaditeľka
02/209 28 274
miriama.letovanec@vlada.gov.sk