Metodické usmernenia k postupom účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne fondy

Dňa 8.2.2018 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu nákladov na pracovné cesty č. MF/008944/2018-352

Dňa 1.2.2018 boli zverejnené úplné znenia  metodických usmernení v znení dodatkov:

- MU k postupom účtovania miezd za december (MF/010876/2017-352)

- MU k oprave odpisov (MF/013292/2017-352)

- metodická pomôcka k účtovaniu odpisov a technického zhodnotenia majetku (MF/019776/2017-352)

 

Dňa 15.12.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania zložiek platu zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov..., metodická pomôcka opravy odpisov DHM z daňových na účtovné a usmernenie o účtovaní technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku.

Dňa 7.8.2017 boli zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania úhrad cez integrované obslužné miesta v obci a k postupu účtovania preplatkov za energie 2016 z preneseného výkonu štátnej správy.

Dňa 26.7.2017 boli zverejnené aktualizované metodické usmernenie k postupu účtovania na účte Sociálneho fondu a usmernenie pre samosprávu k účtovaniu rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov. Usmernenie k zmene odpisov majetku bolo opravené z dôvodu číselnej chyby v príklade.

Dňa 30.6.2017 boli zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania obstarania stravných lístkov a metodické usmernenie k účtovaniu zložiek platu zamestnanca v štátne správe.

Dňa 13.6.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu prepočítania odpisov z dôvodu uplatnenia účtovných odpisov namiesto daňových odpisov a k postupu účtovania úpravy odpisov z dôvodu prehodnotenia opotrebovania majetku v bežnom období. Usmernenie platí aj pre štátne fondy.