Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti MF SR

Interný riadiaci akt MF SR č. 12/2013
Rozhodnutie ministra financií SR
o vydaní Zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti 
Ministerstva financií Slovenskej republikyPlatnosť od: 01. 06. 2013
Platnosť do: doba neurčitá

Súvisiace predpisy :
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.

Informácia o zmenách :
• Zrušuje sa Interný riadiaci akt č. 22/2007 Rozhodnutie ministra financií SR o vydaní Zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky vrátane dodatku č. 1,
• vydáva sa Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti MF SR.

S účinnosťou od 1. júna 2013 


I. v y d á v a m
Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti  Ministerstva financií Slovenskej republiky

II. z r u š u j e m
Interný riadiaci akt MF SR č. 22/2007 Rozhodnutie ministra financií SR o vydaní Zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1. 

Viac informácií v priloženom súbore....