Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené / § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z./

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby, vrátane požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Sloboda informácií

Rozklad proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

Ak Ministerstvo financií SR žiadosi o sprístupnenie informácií nevyhovie hoci len sčasti, oddelenie pre styk s verejnosťou vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať rozklad v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Miesto podania opravného prostriedku
Rozklad sa podáva na Ministerstve financií SR.

Lehota podania opravného prostriedku
Lehota 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z.z..

Spôsob podania opravného prostriedku
Rozklad sa podáva písomne.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z.z.  Správny súdny poriadok.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Nie sú stanovené.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

Ak organizácia podriadená Ministerstvu financií SR žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie hoci len s časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto podania opravného prostriedku
Odvolanie sa podáva v organizácii, ktorá rozhodnutie vydala.

Lehota podania opravného prostriedku
Lehota 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.

Spôsob podania opravného prostriedku
Odvolanie sa podáva písomne.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Nie sú stanovené

Sekcia rozpočtovej politiky

Návratné finančné výpomoci
Rozklad proti rozhodnutiu na vrátenie nesplatenej časti návratnej finančnej výpomoci a príslušného penále zo zadržanej sumy

Ministerstvo financií SR na základe uzatvorených zmlúv o návratnej finančnej výpomoci, kalendára splátok návratných finančných výpomocí a vykonaných kontrol postupuje podľa § 19 a § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov- rozhoduje v správnom konaní ako prvostupňový orgán, tj. vydáva rozhodnutia na vrátenie nesplatenej časti návratnej finančnej výpomoci a príslušného penále zo zadržanej sumy za každý deň omeškania splátky návratnej finančnej výpomoci. Proti rozhodnutiu môže účastník konania podať rozklad v zmysle § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Miesto podania opravného prostriedku
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu možno podať na Ministerstve financií SR.

Lehota podania opravného prostriedku
Lehota 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Spôsob podania opravného prostriedku
Rozklad sa podáva písomne.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia
Zákon o správnom konaní a osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch súdy preskúmajú rozhodnutia správnych orgánov. Všetky rozhodnutia vydané v súvislosti s vymáhaním pohľadávok štátu z titulu poskytnutých návratných finančných výpomocí sú riadne dôkazovo a dokumentačne preskúmateľné súdom.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Nie sú stanovené.

Rozklad proti rozhodnutiu o zavedení nútenej správy obce

Ministerstvo financií SR je podľa ustanovenia § 19 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy obce; pritom postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z.. Ministerstvo financií SR rozhoduje v správnom konaní ako prvostupňový orgán, t. j. vydáva rozhodnutie o nútenej správe obce. Proti rozhodnutiu o nútenej správe obce možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje minister financií na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.

Miesto podania opravného prostriedku
Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva sa podáva na Ministerstvo financií.


Lehota podania opravného prostriedku
Lehota 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Spôsob podania opravného prostriedku
Rozklad sa podáva písomne.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia
Zákon o správnom konaní a osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch súdy preskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Nie sú určené.

Sekcia daňová a colná

Oblasť správy daní:

Dane

I. Opravné prostriedky [§ 71 - § 77 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)]

II. Nulitné rozhodnutie (§ 64 zákona)

III. Možnosť súdneho preskúmania rozhodnutí
I. Opravné prostriedky

1. Námietka

Daňový subjekt môže uplatniť námietku, ak to ustanovuje tento zákon. Ak tento zákon neustanovuje inak, o námietke rozhoduje orgán, voči ktorému námietka smeruje, a podanie námietky nemá odkladný účinok; proti rozhodnutiu o námietke nie sú prípustné opravné prostriedky.

2. Odvolacie konanie

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice.

Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane alebo orgánu, ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté (ďalej len "prvostupňový orgán").

Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje, ak tento zákon neustanovuje inak; najneskôr do uplynutia tejto lehoty možno podané odvolanie zmeniť alebo doplniť.

Odvolanie musí obsahovať okrem náležitostí podľa § 13 zákona aj
a) označenie prvostupňového orgánu,
b) číslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
c) dôvody podania odvolania,
d) dôkazy preukazujúce odôvodnenosť odvolania, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi; ak je to možné, daňový subjekt predloží aj listinné dôkazy,
e) navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Ak odvolanie neobsahuje zákonom predpísané náležitosti, prvostupňový orgán postupuje podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona, pričom lehota na odstránenie nedostatkov odvolania nesmie byť kratšia ako 15 dní.

Ak účastník konania vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania musí byť podané písomne alebo ústne do zápisnice. Za deň späťvzatia odvolania sa považuje deň spísania zápisnice o späťvzatí odvolania alebo deň, keď bolo oznámenie o späťvzatí odvolania doručené správcovi dane. Tým dňom je odvolacie konanie zastavené a rozhodnutie nadobúda právoplatnosť. Ak sú v dobe od podania odvolania do jeho späťvzatia vykonané prvostupňovým orgánom v konaní úkony, späťvzatím odvolania sa nezrušujú a možno ich využiť v ďalšom konaní.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.

Odvolanie je neprípustné, ak
a) je podané po určenej lehote,
b) nie je podané oprávnenou osobou,
c) smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia.

V odvolaní proti rozhodnutiu, ktorým bol vyrubený rozdiel v sume, ktorú mal daňový subjekt podľa osobitných predpisov 1) zaplatiť alebo vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov, možno napadnúť len tento rozdiel.

Ak v priebehu odvolacieho konania uplynie lehota na vyrubenie dane, prvostupňový orgán alebo odvolací orgán podľa § 74 ods. 1 zákona odvolacie konanie zastaví a napadnuté rozhodnutie zruší.

Postup prvostupňového orgánu

Prvostupňový orgán môže o odvolaní rozhodnúť aj sám, za podmienky, že odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Proti tomuto rozhodnutiu už nemožno podať odvolanie.

Ak prvostupňový orgán o odvolaní nerozhodne, postúpi odvolanie do 30 dní odo dňa začatia odvolacieho konania spolu s výsledkami doplneného daňového konania, s úplným spisovým materiálom a s predkladacou správou na rozhodnutie odvolaciemu orgánu; o takom postupe upovedomí daňový subjekt.

Prvostupňový orgán odvolanie zamietne, ak
a) je neprípustné,
b) smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nemožno podať odvolanie.

Prvostupňový orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámi účastníkovi konania zamietnutie odvolania.

Postup odvolacieho orgánu

Odvolacím orgánom je druhostupňový orgán. Ak rozhodnutie vydalo ministerstvo, odvolacím orgánom je minister, ktorý rozhoduje na základe odporúčaní ním určenej osobitnej komisie.

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu požadovanom v odvolaní. Ak vyjdú pri preskúmavaní najavo skutkové či právne okolnosti účastníkom konania neuplatnené, ktoré majú podstatný vplyv na výrok rozhodnutia, odvolací orgán na ne pri rozhodovaní prihliadne; odvolací orgán nie je viazaný len návrhmi účastníka konania a môže zmeniť odvolaním napadnuté rozhodnutie aj v jeho neprospech. V rámci odvolacieho konania môže odvolací orgán výsledky daňového konania doplňovať, odstraňovať chyby konania alebo toto doplnenie alebo odstránenie chýb uložiť správcovi dane s určením primeranej lehoty.

Odvolací orgán je oprávnený vykonávať v rámci odvolacieho konania dokazovanie, ak to považuje za potrebné. Ak odvolací orgán vykonáva dokazovanie, je povinný pred vydaním rozhodnutia o odvolaní umožniť účastníkovi konania oboznámiť sa s výsledkami vykonaného dokazovania.

Odvolací orgán napadnuté rozhodnutie v odôvodnených prípadoch zmení alebo zruší, inak napadnuté rozhodnutie potvrdí. Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti na ďalšie konanie a rozhodnutie, ak sú na to dôvody. Ak odvolací orgán rozhodnutie zruší a vráti vec na ďalšie konanie a rozhodnutie, správca dane alebo orgán, ktorého rozhodnutie bolo zrušené, je viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu.

Ak odvolanie smeruje proti rozhodnutiu o dani určenej podľa pomôcok, skúma odvolací orgán dodržanie zákonných podmienok na použite § 48 zákona. Ak odvolací orgán zistí, že tieto zákonné podmienky boli dodržané, odvolaniu nevyhovie a napadnuté rozhodnutie potvrdí.

Rozhodnutie o odvolaní neobsahuje odôvodnenie, ak sa v ňom vyhovuje odvolaniu v plnom rozsahu.

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu nemožno podať odvolanie; proti rozhodnutiu ministra nie sú prípustné opravné prostriedky.

Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak
a) je neprípustné,
b) smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nemožno podať odvolanie.

Odvolací orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámi účastníkovi konania zamietnutie odvolania podľa § 74 ods. 8 zákona.

3. Obnova konania

Daňové konanie ukončené právoplatným rozhodnutím, okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie zmenilo alebo zrušilo mimo odvolacieho konania podľa § 77 ods. 3 zákona, sa obnoví na návrh účastníka konania alebo z úradnej moci, len ak
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania,
b) rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom,
c) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak.

Obnova daňového exekučného konania nie je prípustná.

Návrh na obnovu konania sa podáva u správcu dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.

Návrh na obnovu konania musí byť podaný do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania, najneskôr však do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorého sa obnova konania týka. Tieto lehoty nemožno predĺžiť ani odpustiť ich zmeškanie.

V návrhu na obnovu konania musí byť uvedený dôvod podľa § 75 ods. 1 zákona, dôkazy preukazujúce jeho odôvodnenosť a dodržanie lehôt podľa § 75 ods. 4 zákona.

Ak návrh na obnovu konania bol zamietnutý, účastník konania nie je oprávnený opakovane podať návrh na obnovu konania z tých istých dôvodov.

Postup pri obnove konania

Obnovu konania povoľuje alebo nariaďuje správca dane. Ak sa nepreukážu dôvody na obnovu konania podľa § 75 ods. 1 zákona, návrh na obnovu konania sa zamietne.

Ak rozhodol v poslednom stupni iný orgán ako správca dane, povoľuje, nariaďuje alebo zamieta návrh na obnovu konania tento orgán; ak ide o rozhodnutie ministerstva, minister.


Obnova konania sa môže povoliť alebo nariadiť, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenia nároku na sumu podľa osobitných predpisov.

Pri zmene miestnej príslušnosti rozhoduje o návrhu na obnovu konania, nariaďuje ju alebo zamieta návrh na obnovu konania správca dane, ktorý je miestne príslušný v deň podania tohto návrhu. Ak rozhodol v poslednom stupni iný orgán ako správca dane, rozhoduje pri zmene miestnej príslušnosti o návrhu na obnovu konania, nariaďuje ju alebo zamieta návrh na obnovu konania tento orgán. Na zmenu miestnej príslušnosti po povolení alebo nariadení obnovy konania sa neprihliada.

V rozhodnutí o povolení alebo nariadení obnovy konania sa uvedie, v akom rozsahu sa konanie obnovuje a z akých dôvodov.

Proti rozhodnutiu o povolení alebo nariadení obnovy konania nemožno podať odvolanie. Ak bol rozhodnutím zamietnutý návrh na obnovu konania, možno proti nemu podať odvolanie.

Nové konanie vo veci vykoná správca dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni; pri zmene miestnej príslušnosti nové konanie vo veci vykoná správca dane uvedený v § 76 ods. 4 zákona. Ak rozhodol o obnove konania odvolací orgán, je správca dane pri konaní viazaný jeho právnym názorom.

Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zrušuje; proti novému rozhodnutiu možno podať odvolanie.

4. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, okrem daňovej exekučnej výzvy a rozhodnutia o odvolaní proti daňovej exekučnej výzve, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať druhostupňový orgán; ak ide o rozhodnutie ministerstva, minister na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Rozhodnutie ministra nemožno preskúmavať. Podnet na preskúmanie rozhodnutia nie je oprávnený podať druhostupňový orgán, ktorému ministerstvo právoplatné rozhodnutie už preskúmalo. Rovnako podnet na preskúmanie rozhodnutia nie je oprávnený podať správca dane, ktorý rozhodnutie vydal a o ktorom rozhodol druhostupňový orgán, ktorému ministerstvo právoplatné rozhodnutie už preskúmalo.

Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, a môže byť podaný najneskôr do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktoré sa navrhuje preskúmať.


Rozhodnutie vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zmení alebo zruší. Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia rozhodnutie zruší a vráti vec na ďalšie konanie a rozhodnutie, ak sú na to dôvody.

Ak orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zistí, že vydané rozhodnutie nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, zašle o tejto skutočnosti tomu, kto podal podnet na preskúmanie rozhodnutia, písomné oznámenie. V takom prípade sa rozhodnutie nevydáva.

Pri preskúmaní rozhodnutia vychádza príslušný orgán z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Príslušný orgán nemôže rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie podľa § 77 ods. 3 zákona, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.

Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia môže v plnom rozsahu vyhovieť aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania.

Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže mimo odvolacieho konania rozhodnutie vydané vo vyrubovacom konaní zrušiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenia nároku na sumu podľa osobitných predpisov podľa § 69 zákona. Ak ide o rozhodnutie neuvedené v prvej vete, orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôže rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.

Ak podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania smeruje proti rozhodnutiu o dani určenej podľa pomôcok, skúma príslušný orgán dodržanie zákonných podmienok na použite tohto spôsobu určenia dane a dodržanie postupu podľa § 48 zákona. Ak orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zistí, že tieto zákonné podmienky a postup podľa § 48 zákona bol dodržaný, postupuje podľa § 77 ods. 4 zákona.

Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie a rozhodnutie, alebo proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, nemožno podať odvolanie.

Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie a rozhodnutie, účastník konania nemôže podať podnet na jeho preskúmanie.

Ak súd právoplatne rozhodol o žalobe, ktorou bolo napadnuté rozhodnutie, nemožno toto rozhodnutie podľa tohto zákona preskúmať v rozsahu, v akom rozhodol súd.

II. Nulitné rozhodnutie

Na účely správy daní sa za nulitné rozhodnutie považuje rozhodnutie vydané podľa tohto zákona uvedené v § 64 ods. 2. Také rozhodnutie nemá právne účinky a hľadí sa naň, akoby nebolo vydané.

Pri správe daní je nulitným rozhodnutím rozhodnutie, ktoré
a) vydal správca dane na to vecne nepríslušný; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, za nulitné sa považuje aj rozhodnutie, ktoré vydal správca dane na to miestne nepríslušný,
b) bolo vydané omylom inej osobe,
c) nadväzuje na nulitné rozhodnutie.

Nulitu rozhodnutia posudzuje z vlastného podnetu alebo iného podnetu druhostupňový orgán, a to kedykoľvek; ak ide o rozhodnutie ministerstva, posudzuje také rozhodnutie minister na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.

Ak orgán uvedený v § 64 ods. 3 zistí, že rozhodnutie nie je nulitné, zašle o tejto skutočnosti tomu, kto podnet podal, oznámenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu.

Ak orgán uvedený v § 64 ods. 3 zistí, že posudzované rozhodnutie je nulitné, vydá o tejto skutočnosti rozhodnutie o nulite, ktoré doručí osobe, ktorej bolo posudzované rozhodnutie doručené. Ak na posudzované rozhodnutie nadväzuje ďalšie rozhodnutie, rozhodne orgán uvedený v § 64 ods. 3 aj o nulite tohto nadväzujúceho rozhodnutia; vo výroku rozhodnutia o nulite posudzovaného rozhodnutia možno uviesť aj rozhodnutie nadväzujúce na posudzované rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o nulite nie sú prípustné opravné prostriedky.


III. Možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia

Podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická osoba alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou.
Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu a aký konečný návrh robí. Žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.
Podľa § 78 zákona z preskúmania súdmi sú vylúčené rozhodnutia o
a) odklade platenia dane alebo daňového nedoplatku,
b) platení dane alebo daňového nedoplatku v splátkach,
c) úľave na dani alebo odpustení daňového nedoplatku podľa § 70 zákona,
d) úľave zo sankcie alebo odpustení sankcie podľa § 157 ods. 1 písm. b) a c) zákona.“.

Oblasť priamych daní:
 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1.1.2012 dopĺňa o ustanovenie § 43a (Sťažnosť):

Ak má daňovník pochybnosti o správnosti zrazenej dane alebo preddavku na daň, môže požiadať o vysvetlenie platiteľa dane v lehote do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa, keď k zrážke dane alebo preddavku na daň došlo. V žiadosti uvedie dôvody preukazujúce jeho pochybnosti. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť daňovníkovi požadované údaje v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a v tej istej lehote prípadnú chybu opraviť. Ak platiteľ dane nesplní túto povinnosť, daňovník je oprávnený podať sťažnosť správcovi dane v lehote do 60 dní odo dňa, keď mal platiteľ dane doručiť daňovníkovi písomné vysvetlenie a prípadnú chybu opraviť.

Ak po doručení písomného vysvetlenia platiteľa dane podľa odseku 1 daňovník nesúhlasí s postupom platiteľa dane, môže podať sťažnosť na postup platiteľa dane správcovi dane, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného vysvetlenia platiteľa dane daňovníkovi.

Správca dane, ktorý je miestne príslušný platiteľovi dane podľa tohto zákona alebo podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o sťažnosti uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 rozhodne tak, že sťažnosti vyhovie v plnom rozsahu alebo vyhovie čiastočne a súčasne uloží platiteľovi dane povinnosť vykonať nápravu v určenej lehote, alebo sťažnosť zamietne. Rozhodnutie o sťažnosti sa doručí daňovníkovi aj platiteľovi dane, pričom daňovník a platiteľ dane sa môžu proti nemu odvolať v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie má odkladný účinok. Ak platiteľ dane nevykoná nápravu v lehote určenej v rozhodnutí, správca dane uloží platiteľovi dane pokutu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Colná oblasť:

Ministerstvo financií SR

1. vypracováva návrhy povolení na zriadenie slobodného pásma a predkladá ich na rokovanie vlády SR a vypracováva návrhy povolení na zriadenie slobodného skladu,
2. preskúmava rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR v mimoodvolacom konaní a pripravuje návrhy rozhodnutí,
3. vypracováva rozhodnutia v odvolacom konaní proti rozhodnutiam Finančného riaditeľstva SR vydaným v prvom stupni, vrátane obnovy konania,
4. vypracováva rozhodnutia o proteste prokurátora* podľa osobitných predpisov.

 *Protest prokurátora je možné uplatniť len v prípadoch, ak bol rozhodnutím správneho orgánu porušený zákon alebo iný právny predpis. Prokurátor sa o nezákonnosti môže dozvedieť z vlastnej kontrolnej činnosti, z podnetu účastníka konania, ale aj od iných fyzických alebo právnických osôb, ktoré účastníkom konania neboli. Protest môže byť podaný v záujme účastníka konania, ako aj proti jeho záujmom.

 Na konanie o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam v pôsobnosti colného odboru Ministerstva financií SR sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

I. Riadne opravné prostriedky proti rozhodnutiam Ministerstva financií SR

 Riadnym opravným prostriedkom proti rozhodnutiam Ministerstva financií SR vydaným v konaniach podľa bodov 1 až 4 je rozklad. O rozkladoch rozhoduje minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.

A. Miesto podania rozkladu
Rozklad proti rozhodnutiu sa podáva na Ministerstve financií SR.
B. Lehota na podanie rozkladu
Lehota je 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.
C. Spôsob podania rozkladu
Rozklad sa podáva písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom. Možno ho urobiť aj telefaxom; také podanie treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.
D. Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje.

II. Mimoriadne opravné prostriedky proti rozhodnutiam Ministerstva financií SR

1. Návrh na obnovu konania
A. Miesto podania návrhu na obnovu konania
Návrh sa podáva na Ministerstve financií SR.
B. Lehota na podanie návrhu na obnovu konania
Návrh je potrebné podať do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy konania (subjektívna lehota) a zároveň do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia (objektívna lehota). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Po troch rokoch možno obnovu konania povoliť iba vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom.
C. Spôsob podania návrhu na obnovu konania
Návrh na obnovu konania sa podáva písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom. Možno ho urobiť aj telefaxom; také podanie treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.
D. Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje (obnova konania). V návrhu je potrebné uviesť dôvody obnovy konania (taxatívne uvedené v § 62 zákona č. 71/1967 Zb.) a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas.

2. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
A. Miesto podania podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva na Ministerstve financií SR.
B. Lehota na podanie podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Rozhodnutie nemožno zrušiť alebo zmeniť po uplynutí 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia (objektívna lehota).
C. Spôsob podania podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Podnet sa podáva písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom. Možno ho urobiť aj telefaxom; také podanie treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.
D. Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Z podaného podnetu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje (preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania).

III. Možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia - preskúmavanie právoplatných rozhodnutí súdom

 Procesný postup je upravený v zákone č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

 Konanie o preskúmaní právoplatných rozhodnutí správnych orgánov prichádza do úvahy v prípadoch, ak fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.

 Konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napáda, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napáda, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

 Žalobca musí byť zastúpený advokátom, ak nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí, ak ide o prípady uvedené v zákone č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

 Žaloba sa musí podať do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
 Predpokladom je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov (to neplatí, ak zákon riadne opravné prostriedky voči predmetnému rozhodnutiu nepripúšťa).

Finančný trh

Konanie o pokutách podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 381/2001 Z. z. o zodpovednosti za škodu")

Konanie o pokutách

Na konanie o pokutách je podľa § 19 ods. 5 zákona č. 381/2001 Z. z. o zodpovednosti za škodu miestne príslušný obvodný úrad v mieste trvalého pobytu alebo sídla držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla.

Na konanie o pokutách podľa § 19 ods. 7 zákona  č. 381/2001 Z. z. o zodpovednosti za škodu (v prípade neuzavretia poistnej zmluvy, neuposlúchnutia výzvy podľa § 19 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. o zodpovednosti za škodu) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, ak zákon č. 381/2001 Z. z. o zodpovednosti za škodu neustanovuje inak.

Miesto podania opravného prostriedku
Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Lehota na podanie opravného prostriedku
V zmysle § 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je lehota 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.

Spôsob podania opravného prostriedku
V zmysle § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoprších predpisov proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia o pokute uloženej správnym orgánom podľa 381/2001 Z. z o zodpovednosti za škodu
Rozhodnutie o uložení pokuty správnym orgánom podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o zodpovednosti za škodu je preskúmateľné súdom.


Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Na požiadavky súvisiace s opravným prostriedkom v súvislosti s uložením pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o zodpovednosti za škodu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Prejednávanie a rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov poisťovní, zaisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní alebo pobočiek zahraničných zaisťovní a ich klientov podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve")

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia sporov zo zmluvných vzťahov podľa zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve

Podľa § 48 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. na prejednávanie a rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov poisťovní, zaisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní a pobočiek zahraničných zaisťovní a ich klientov sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Na požiadavky súvisiace s opravným prostriedkom v súvislosti so spormi vyplývajúcimi zo zmluvných vzťahov poisťovní, zaisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní alebo pobočiek zahraničných zaisťovní a ich klientov, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Prejednávanie sporov zo zmluvných vzťahov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk a ich klientov podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách")

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia sporov zo zmluvných vzťahov podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách na prejednávanie a rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk a ich klientov sú príslušné súdy podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Na požiadavky súvisiace s opravným prostriedkom v súvislosti so spormi vyplývajúcimi zo zmluvných vzťahov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk a ich klientov, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Konanie pred stálym rozhodcovským súdom o sporoch medzi používateľmi a poskytovateľmi platobných služieb podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách

Podľa § 90 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách je stály rozhodcovský súd príslušný rozhodovať predovšetkým spory, ktoré vznikli používateľmi platobných služieb a poskytovateľmi platobných služieb pri poskytovaní platobných služieb (pozn.: jedná sa o Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie). Na činnosť stáleho rozhodcovského súdu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Konanie pred stálym rozhodcovským súdom o uvedených sporoch je bezplatné.

Konanie o platnosti registrácie kupónovej knižky a určenie, ktorá z viacerých registrácií v prospech jedného majiteľa kupónu je prvá

Podľa § 26 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov rozhoduje Ministerstvo financií SR v prípade pochybnosti, či je vykonaná registrácia platná a ktorá z viacerých registrácií v prospech jedného majiteľa kupónu je prvá. Na rozhodovanie o platnosti registrácie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Možnosti súdneho preskúmania platnosti registrácie kupónovej knižky a určenie, ktorá z viacerých registrácií v prospech jedného majiteľa kupónu je prvá

Rozhodnutie podľa § 26 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vo veci konania o platnosti registrácie kupónovej knižky a určenia, ktorá z viacerých registrácií v prospech jedného majiteľa kupónu je prvá, nepodlieha preskúmaniu súdom.

Konania v prípade rozhodnutí vydaných ministerstvom financií vo veciach podľa zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutí vydaných Daňovým riaditeľstvom SR vo veciach lotérií a konania v prípade rozhodnutí vo veciach podľa zákona o dlhopisoch, zákona o poisťovníctve, zákona o kolektívnom investovaní podaných v súlade so zákonom č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozklad proti rozhodnutiu o udelení povolenia na prevádzkovanie hazardných hier

Ak Ministerstvo financií SR žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevyhovie, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať rozklad v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Miesto podania opravného prostriedku
Rozklad sa podáva na Ministerstve financií SR.

Lehota podania opravného prostriedku
Lehota 15 dní od doručenia rozhodnutia

Spôsob podania opravného prostriedku
Rozklad sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Obnova konania v prípade rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie hazardných hier 

Podľa § 62 ods. 1 písm. a) až e) zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní sa konanie pred správnym orgánom ukončené právoplatným rozhodnutím na návrh účastníka obnoví v prípadoch, ak :

a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania;
b) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak;
c) nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala možnosť zúčastniť sa na konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a náprava sa nemohla urobiť v odvolacom konaní;
d) rozhodnutie vydal vylúčený orgán, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a náprava sa nemohla urobiť v odvolacom konaní;
e) rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom.

Dôvodom obnovy sú nové skutočnosti, alebo dôkazy len vtedy, ak existovali už v čase, keď sa správna vec prejednávala v pôvodnom konaní. Za splnenia tých istých podmienok môže správny orgán obnovu konania ex offo nariadiť, ak je na preskúmaní rozhodnutia všeobecný záujem. Obnova konania nie je prípustná, ak bol rozhodnutím účastníkovi konania udelený súhlas na občianskoprávne alebo pracovnoprávne konanie, alebo ak sa rozhodlo vo veci osobného stavu občana a účastník konania nadobudol práva dobromyseľne.

Nové konanie vo veci uskutoční správny orgán, ktorého rozhodnutia sa dôvod obnovy týka, ak sa dôvod obnovy týka rozhodnutia správnych orgánov prvého i druhého stupňa, nové konanie uskutoční správny orgán prvého stupňa. Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

Miesto podania návrhu na obnovu konania
Návrh sa podáva na správnom orgáne, ktorý o veci rozhodol v poslednom stupni .

Lehota podania návrhu na obnovu konania
Návrh sa podáva v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy (subjektívna lehota), najneskôr do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia (objektívna lehota). V rovnakej lehote môže správny orgán obnovu konania ex offo nariadiť. Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia sa obnova konania povolí, alebo nariadi len vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom.

Spôsob podania návrhu na obnovu konania
Platia všeobecné ustanovenia o podaniach.

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v prípade rozhodnutia podľa zákona o hazardných hrách

Ministerstvo financií SR (Odbor správy finančného trhu) môže podľa § 65 ods. 1 Správneho poriadku z vlastného alebo iného podnetu preskúmať právoplatné rozhodnutie Daňového riaditeľstva SR v oblasti hazardných hier ako orgán vyššieho stupňa najbližšie nadriadený tomuto správnemu orgánu. Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán vyššieho stupňa najbližšie nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58), ak ide o rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustavenej osobitnej komisie (§ 61 ods. 2). Účastník konania môže, rovnako ako ktokoľvek iný, podať podnet na takéto preskúmanie rozhodnutia. Pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže správny orgán rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť iba vtedy, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo všeobecne záväznými nariadeniami. Pri zrušení alebo zmene takto vydaných rozhodnutí musí však dbať na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté. Správny orgán (sekcia finančného trhu, odbor správy finančného trhu Ministerstva financií SR) môže mimo odvolacieho konania preskúmať i svoje vlastné rozhodnutie v prípade, ak podnetu na takéto preskúmanie mieni v plnom rozsahu vyhovieť a rozhodnutie sa netýka iného účastníka konania, alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania.

Lehota na podanie podnetu
Správny orgán nemôže mimo odvolacieho konania právoplatné rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť po uplynutí troch rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
Spôsob podania podnetu
Platia všeobecné ustanovenia o podaniach.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené
Formálne náležitosti podnetu sú rovnaké ako v prípade podania riadneho opravného prostriedku. Teda musí byť z neho zrejmé kto podanie robí, akej veci sa týka a čoho sa dožaduje. Rozhodnutie, k náprave ktorého má podnet smerovať, musí byť právoplatné.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia v oblasti hazardných hier a v prípade rozhodnutí vo veciach podľa zákona o dlhopisoch, zákona o poisťovníctve, zákona o kolektívnom investovaní podaných v súlade so zákonom č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pri možnosti preskúmania rozhodnutí vydaných v správnom konaní Správny poriadok odkazuje na použitie Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.), ktorý ustanovuje, že v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb a opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy vydaných v správnom konaní, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických osôb. V žalobe - návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktoré žalobca napáda uvedie v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom vidí nezákonnosť rozhodnutia a aký konečný návrh vo veci robí. Žalobca musí byť zastúpený advokátom alebo komerčným právnikom, pokiaľ on sám alebo zamestnanec ktorý zaňho koná nemá právnické vzdelanie. Súdy po preskúmaní rozhodnutí správnych orgánov a posúdení ich zákonnosti sú oprávnené tieto rozhodnutia potvrdiť, zrušiť a vrátiť správnemu orgánu ktorý rozhodnutie vydal na nové prejednanie.

Lehota na podanie žaloby
Žaloba musí byť podaná do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni. Zmeškanie uvedenej lehoty nie je možné odpustiť.

Miesto podania žaloby
Miestne príslušným na preskúmanie týchto rozhodnutí je súd, v obvode ktorého má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie sa preskúmava.

Sekcia auditu a kontroly

Ministerstvo financií SR vydáva v správnom konaní rozhodnutia:

- vo veciach porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ako prvostupňový správny orgán aj ako odvolací orgán vo vzťahu k rozhodnutiam SFK Bratislava, Zvolen a Košice) a uložení pokút podľa § 32 citovaného zákona,
- o uložení pokút podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- o uložení pokút politickým stranám a politickým hnutiam podľa zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
- o krátení príspevku za hlasy získané vo voľbách do NR SR a uložení pokút za nesplnenie povinností podľa zákona NR SR č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do NR SR v znení neskorších predpisov,
- o uložení pokút kandidátom na funkciu prezidenta SR podľa zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov,
- o uložení pokút podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- o uložení pokút podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
- o uložení pokút podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

 

V pôsobnosti Ministerstva financií SR je :

- vybavovať protesty prokurátora podané proti rozhodnutiam ministerstva vydaným v správnom konaní vo veciach dozoru nad sociálnym poistením a zabezpečovať činnosti súvisiace s rozhodovaním v správnom konaní o uložení pokút podľa osobitných predpisov vo veciach dozoru nad sociálnym poistením podľa zákona č. 461/2003 Z .z. o sociálnom poistení,
- ukladať pokuty za nedodržanie podmienok poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení,
- ukladať pokuty za nedodržanie účelovosti poskytovania hypotekárnych úverov so štátnym príspevkom a za nedodržanie podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
- vybavovať protesty prokurátora podané proti rozhodnutiam ministerstva vydaným v správnom konaní vo veciach dozoru nad lotériami a hrami a zabezpečovať činnosti súvisiace s rozhodovaním v správnom konaní o uložení pokút podľa osobitných predpisov vo veciach dozoru nad lotériami a hrami podľa zákona č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.

Rozhodnutie o uložení sankcie (odvod, penále, pokuta) možno napadnúť riadnymi opravnými prostriedkami (odvolanie, rozklad) a mimoriadnymi opravnými prostriedkami (obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, protest prokurátora, preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom).

Odvolanie je prípustné proti každému prvostupňovému rozhodnutiu, pokiaľ zákon neustanovuje inak, podáva sa na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie je možno podať písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom s tým, že takéto odvolanie je potrebné do 3 dní doplniť písomne alebo ústne do zápisnice.

Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, vydanému v prvom stupni, možno podať na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad. Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade. Postup pre odvolacie konanie je stanovený v § 53 až 61 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.").

Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa obnoví pri splnení zákonom stanovených podmienok. Obnova konania môže začať na základe návrhu účastníka konania alebo z úradnej moci, t. j. keď správny orgán nariadi obnovu vtedy, ak je na obnove konania všeobecný záujem a existuje niektorý zo zákonných dôvodov pre obnovu konania, ktoré sú taxatívne vymedzené. Vecne príslušný na povolenie obnovy konania je správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v poslednom stupni. Návrh na povolenie obnovy konania je možno podať v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na obnovu konania alebo obnovu konania nariadiť len vtedy ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom. Postup pre obnovu konania je stanovený v § 62 až 64 zákona č. 71/1967 Zb.

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať mimo odvolacieho konania správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal. Účastník konania nemá právny nárok nato, aby príslušný správny orgán na základe podnetu "automaticky" začal z úradnej povinnosti konanie podľa § 65 alebo § 66 zák. 71/1967 Zb.. Ak správny orgán nezistí dôvod na preskúmanie právoplatného rozhodnutia, oznámi túto skutočnosť listom osobe, ktorá podnet podala. Ak správny orgán na základe vyhodnotenia obsahu podnetu dôjde k záveru, že v konkrétnom prípade existuje vysoká pravdepodobnosť porušenia zákona, začne konanie o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (§ 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.). Správny orgán po preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže pôvodné rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením, najneskôr do u plynutia troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. Postup na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je stanovený v § 65 až 68 zákona č. 71/1967 Zb..

Osobitným opravným prostriedkom je protest prokurátora. Protest prokurátora je možno uplatniť len v prípadoch ak bol rozhodnutím správneho orgánu porušený zákon alebo iný právny predpis. Prokurátor sa o nezákonnosti môže dozvedieť buď z vlastnej kontrolnej činnosti, z podnetu účastníka konania, ale aj od iných fyzických alebo právnických osôb, ktoré účastníkom konania neboli. Protest môže byť podaný v záujme účastníka konania, ako aj proti jeho záujmom. Protest prokurátora sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa môžu účastníci konania odvolať /podať rozklad/.

Súdy preskúmavajú na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy. Žaloba sa musí podať na príslušný súd do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Postup pri rozhodovaní o žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánov, rozhodovaní o opravných prostriedkoch, pôsobnosť a vecná príslušnosť súdov sú stanovené v Správnom súdnom poriadku č. 162/2015 Z.z..