Informácie k systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov

Aktualizované dňa: 29.04.2019 13:53

Datacentrum ako vydavateľ kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, kódu identifikátora zariadenia, kódu identifikátora stroja a jedinečných identifikátorov na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov v zmysle § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov uverejnil na svojom webovom sídle detaily k systému, viď http://www.datacentrum.sk/.“

Uvedené Datacentrum vykonalo v súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice  Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES a príslušného vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách  pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky, ktorý bol transponovaný do § 12a zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 89/2016 Z. z.) bude DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, kódu identifikátora zariadenia, kódu identifikátora stroja a jedinečných identifikátorov na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov. Jednotlivé kódy a jedinečné identifikátory sa musia používať v spoločnom európskom systéme vysledovateľnosti, ktorého účelom je predchádzať a obmedzovať nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR