Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe /§ 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z.z./

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých MF SR koná a rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k MF SR

Zákony SR

Vyhlášky MF SR

Predpisy MF SR

Metodické usmernenia MF SR