Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať /§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z.z./

Postup Ministerstva financií SR pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 1. Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácií Ministerstvom financií SR a ich poskytovanie zamestnancami MF SR sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Organizačnou smernicou o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám na žiadosť v podmienkach MF SR . 
 2. Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

  poštou na adresu:
  Ministerstvo financií SR
  Kancelária ministra
  oddelenie pre styk s verejnosťou
  Štefanovičova 5
  P.O.Box 82
  817 82 Bratislava 15

  osobne na oddelení pre styk s verejnosťou MF SR
  (v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 15:00 hod.)

  telefonicky na č.: 02-5958-2106
  prostredníctvom tel. záznamníka na č.: 02-5958-3050
  faxom na č. faxu: 02-5958-3050
  na e-mailovú adresu: info@mfsr.sk

 3. Žiadosti o sprístupnenie informácií možno sprístupniť: ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje

  oddelenie pre styk s verejnosťou MF SR
  každý utorok a štvrtok v čase od 9:00 do 12:00 hod.

 4. Spôsob úhrady nákladov je upravený vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií a Sadzobníkom úhrad nákladov  za sprístupnenie informácií podľa  § 21 ods. 1 zákona.
 5. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie je možné podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na adresu:

            Ministerstvo financií SR
            Kancelária ministra
            oddelenie pre styk s verejnosťou 
            Štefanovičova 5
            P.O.Box 82
            817 82 Bratislava 15

O rozklade rozhoduje minister financií SR na základe návrhu Osobitnej rozkladovej komisie zriadenej na MF SR. Proti tomuto rozhodnutiu ministra financií SR sa nemožno odvolať.

Postup Ministerstva financií SR pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

 1. Prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 2. Sťažnosť možno podať:

  poštou na adresu:
  Ministerstvo financií SR
  Kancelária ministra
  oddelenie pre styk s verejnosťou
  Štefanovičova 5
  P.O.Box 82
  817 82 Bratislava 15

  osobne v podateľni alebo na oddelení pre styk s verejnosťou MF SR
  (v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 15:00 hod.)

  ústne na oddelení pre styk s verejnosťou MF SR
  (v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 15:00 hod.)

 3. Ministerstvo financií SR je povinné prešetriť a vybaviť sťažnosť, na ktorú je vecne príslušné do 60 pracovných dní. Lehota na vybavenie sťažností začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia ministerstvu. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže minister predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 pracovných dní. 
 4. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.
 5. Ak sťažovateľ opakuje sťažnosť v tej istej veci, ministerstvo prekontroluje či pôvodná sťažnosť bola vybavená správne. Výsledok kontroly oznámi sťažovateľovi písomne.

  Postup Ministerstva financií SR pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

  1. Prešetrovanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
  2. Petíciu možno podať písomne:

   poštou na adresu:
   Ministerstvo financií SR
   Kancelária ministra
   oddelenie pre styk s verejnosťou
   Štefanovičova 5
   P.O.Box 82
   817 82 Bratislava 15

   osobne v podateľni alebo na oddelení pre styk s verejnosťou  MF SR
   (v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 15:00 hod.)

  3. Ministerstvo financií SR je povinné prešetriť a vybaviť petíciu, na ktorú je vecne príslušné do 30 pracovných dní od doručenia. Ak nie je možné vybaviť petíciu v lehote do 30 pracovných dní od jej doručenia, ministerstvo je povinné vybaviť petíciu v lehote ďalších 30 pracovných dní.
  4. Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne.
  5. Ak ďalšia petícia v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, ministerstvo oznámi osobám, ktoré petíciu podali stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície.