Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie /§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií/

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vybavuje Oddelenie pre styk s verejnosťou MF SR

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

poštou na adresu:
Ministerstvo financií SR
Kancelária ministra
Oddelenie pre styk s verejnosťou
Štefanovičova 5
P.O.Box 82
817 82 Bratislava 15

telefonicky na č.: 02-5958-2106, 0918 633 492
tel. záznamník na č.: 02-5958-3050
faxom na č. faxu: 02-5958-3050
na e-mailovú adresu: info@mfsr.sk
osobne: na Oddelení pre styk s verejnosťou MF SR (v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 15:00 hod.)

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje Oddelenie pre styk s verejnosťou MF SR každý utorok a štvrtok v čase od 9:00 do 12:00 hod.

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

Sťažnosti možno podať podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z.:

poštou na adresu:
Ministerstvo financií SR
Kancelária ministra
Štefanovičova 5
P.O.Box 82
817 82 Bratislava 15

osobne: do podateľne Ministerstva financií SR

osobne: na Oddelení pre styk s verejnosťou MF SR (v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 15:00 hod.)

Petície možno podať podľa zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

poštou na adresu:
Ministerstvo financií SR
Kancelária ministra
Štefanovičova 5
P.O.Box 82
817 82 Bratislava 15

osobne: do podateľne Ministerstva financií SR

osobne: na Oddelení pre styk s verejnosťou MF SR (v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 15:00 hod.)

Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podať:

poštou na adresu:
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
P.O.Box 82
817 82 Bratislava 15

osobne do podateľne Ministerstva financií SR