Zasadnutie Centra pre finančné inovácie

Aktualizované dňa: 20.12.2018 13:16

Dňa 18. decembra 2018 sa na Ministerstve financií SR (MF SR) uskutočnilo zasadnutie Centra pre finančné inovácie (Centrum), ktoré slúži ako platforma na podporu a rozvoj finančných inovácií v podmienkach Slovenskej republiky. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MF SR, Stáleho zastúpenia pri EÚ v Bruseli (SZ), Národnej banky Slovenska (NBS), Ministerstva spravodlivosti  SR a účastníci trhu.
 
MF SR, NBS a SZ informovalo o uskutočnených stretnutiach za posledné mesiace (nadviazanie spolupráce s cieľom zdieľania skúseností s inými krajinami – napr. Financial Conduct Authority a HM Treasury v Spojenom kráľovstve), ako aj o plánovaných aktivitách v roku 2019. Z pohľadu Slovenska je možné za najdôležitejšie považovať aktivity MF SR a NBS smerujúce k príprave a spusteniu Inovačného hubu, ktorý by mal slúžiť na podporu zavádzania nových inovatívnych produktov a služieb na finančnom trhu. Inovačný hub by mal byť spustený v spolupráci MF SR a NBS začiatkom budúceho roku a jeho činnosť sa bude venovať okrem iného aj analýze možnej regulácie crowdfundingu, tokenizácie aktív a analýze možného zavedenia regulačného sandboxu v podmienkach SR. 
 
Centrum informovalo o úspešne ukončenom seminári o finančnom trhu a finančných inováciách, pričom aj v roku 2019 plánuje pokračovať v aktívnej účasti na vzdelávacích aktivitách s Katedrou financií Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) ako aj inými vysokými školami/univerzitami na Slovensku humanitného a technického zamerania.
 
Z pohľadu EÚ rozmeru medzi najdôležitejšie informácie patrí stretnutie s EÚ inštitúciami a slovenskými účastníkmi trhu k problematike FinTech, ktoré sa uskutoční v marci 2019 a bude nadväzovať na predsedníctvo Slovenskej republiky Ministerskému zasadnutiu rady OECD v Paríži.
 
Na stretnutí informovala Slovenská Banková Asociácia o  aktivitách na príprave Slovak banking API Standard - dobrovoľného štandardu komunikácie medzi bankami a tretími stranami vo forme aplikačného rozhrania.
 
O ďalších aktivitách Centra budeme informovať v nasledujúcich týždňoch. 
 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR