Štátny rozpočet v apríli so schodkom 1,206 mld. eur

Aktualizované dňa: 02.05.2019 12:58

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 128,5 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 3,1 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 784,3 mil. eur (+16,5 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu apríla 2019 schodok vo výške 1,206 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 655,8 mil. eur. Medziročný prepad schodku ovplyvnila splátka za vojenské lietadlá.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 118 mil. eur (+3,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 126 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 13,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 10 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,6 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 35,5 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 13,2 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 13,6 mil. eur (+5,6 %). Ide najmä o medziročný nárast v rámci iných nedaňových príjmov o 9,3 mil. eur a príjmov z prenájmu o 0,3 mil. eur. K medziročnému výpadku príjmov došlo pri kapitálových príjmoch, a to o 0,4 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 4,8 mil. eur (-0,9 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 4,5 mil. eur (+1,3 %) s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 6 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2018
Skutočnosť
k
30.04.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
30.04.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 4 202 556 15 497 654 4 331 054 27,3% 27,9% 103,1%
Daňové príjmy 11 966 204 3 625 025 12 464 557 3 743 053 30,3% 30,0% 103,3%
EÚ príjmy 2 169 725 325 580 1 665 041 322 834 15,0% 19,4% 99,2%
Dividendy 438 905 8 351 438 211 8 007 1,9% 1,8% ––
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 8 351 438 201 8 007 1,9% 1,8% ––
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 806 179 243 600 929 845 257 160 30,2% 27,7% 105,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 4 753 536 17 538 901 5 537 833 28,7% 31,6% 116,5%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 566 955 1 178 597 562 134 50,0% 47,7% 99,1%
EÚ výdavky 2 081 909 356 322 1 665 041 360 778 17,1% 21,7% 101,3%
Spolufinancovanie 316 601 49 158 234 149 55 192 15,5% 23,6% 112,3%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 239 281 839 668 347 272 32,7% 41,4% 145,1%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 85 131 0 0 80,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 3 456 689 13 621 446 4 212 457 28,4% 30,9% 121,9%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -550 980 -2 041 247 -1 206 779 46,6% 59,1% 219,0%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR