Dofinancovanie prevádzkových nákladov regionálneho školstva v roku 2003

Aktualizované dňa: 16.09.2003 06:00

Približne týždeň Ministerstvo financií SR rozposielalo obciam a VÚC (cca 2200 obcí) oznámenia o navýšení záväzného limitu na kompetencie zriaďovateľa - obce na úseku školstva. Posledné odišli 11. 9. 2003. 
Uznesenie vlády SR č. 662 zo 16. júla 2003 určovalo zabezpečiť finančné prostriedky na dofinancovanie prevádzkových nákladov regionálneho a uvoľniť ich pre jednotlivé obce, vyššie územné celky a krajské úrady do 15. septembra 2003. 

Na základe oznámenia o navýšení záväzného limitu dotácie na bežné výdavky na úseku školstva na rok 2003 si uvedenú sumu obec odčerpá na bankový účet z čerpacieho účtu MF SR vedeného v NBS. Obec vystaví príkaz na inkaso z čerpacieho účtu MF SR, ktorý predloží financujúcemu peňažnému ústavu. Oprávnenosť čerpania dotácie preukáže obec financujúcemu peňažnému ústavu listom MF SR (oznámenie o navýšení záväzného limitu).
Decentralizačná dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov a prednostne sa použije na kompetencie obce na úseku školstva v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy.

(spôsob rozpisu na školy uverejnilo MŠ SR v Obecných novinách č. 37/9. 9. 2003 - Metodika prerozdelenia finančných prostriedkov na navýšenie prevádzky )