Usmernenie č. 7/2005-NF k postupu pri vyhotovovaní a predkladaní údajov z účtovníctva vedeného v ISUF na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy a vyhotovenie účtovnej závierky za účtovnú

Peter Kažimír Minister financií Slovenskej republiky Slovensko bude mať vyrovnaný rozpočet v roku 2019.

Ladislav Kamenický
Minister financií SR

IFP UHP

Príjmy
4 691 469 €

Výdavky
6 473 354 €

Saldo
-1 781 886 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP