Usmernenia vydané v roku 2015

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia  kalendárneho roka 2015 a otvorenia  nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2016 a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov  na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2015.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15.12.2015.