Užitočné odkazy finančného trhu

 

Národná banka Slovenska www.nbs.sk
Slovenská asociácia poisťovní www.slaspo.sk
Slovenská kancelária poisťovateľov www.skp.sk
Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve www.samp.sk
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi www.aocp.sk
Slovenská asociácia správcovských spoločností www.ass.sk
Garančný fond investícií www.garancnyfond.sk
Asociácia bánk www.absr.sk
Fond ochrany vkladov www.fovsr.sk
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. www.cdcp.sk
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. www.bsse.sk
Komoditná burza Bratislava www.kbb.sk