Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Bankovníctvo

Smernice EÚ upravujúce oblasť bankovníctva

 1. Smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru (Ú.v. ES L 42, 12.2.1987) v znení smernice Rady 90/88/EHS z 22. februára 1990 (Ú.v. ES L 61, 10.3.1990) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998 (Ú.v. ES L 101, 1.4.1998)
 2. Smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 141, 11.06.1993) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/31/ES z 22. júna 1998 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 204, 21.07.1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/33/ES z 22. júna 1998 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 270, 7.10.1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Úradný vestník Európskej únie L 035, 11.02.2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 145, 30.04.2004
 3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 135, 31.05.1994).
 4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/5/ES z 27. januára 1997 o cezhraničných prevodoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 043, 14.02.1997)
 5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a v zúčtovacích systémoch cenných papierov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 166, 11.06.1998)
 6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní úverových inštitúcií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 126, 26.05.2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/28/ES z 18. septembra 2000 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 275, 27.10.2000) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 035, 11.02.2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 145, 30.04.2004) v znení smernice Komisie 2004/69/ES z 27. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 125, 28.04.2004) - smernica bola zrušená smernicou 2006/48/ES
 7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 275, 27.10.2000).
 8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 125, 5.05.2001)
 9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS, 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úradný vestník Európskej únie L 035, 11.02.2003)
 10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Text s významom pre EHP) (Úradný vestník Európskej únie L 079, 24.03.2005)
 11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L 177, 30.6.2006)
 12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201 – 255)
 13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/24/ES z 11. marca 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu
 14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS
 15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu
 16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37 – 43)
 17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7 – 17)
 18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie

Nariadenia EÚ upravujúce oblasť bankovníctva

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Úvod
 2. Financie
 3. Finančný trh
 4. Európska agenda
 5. Bankovníctvo

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.