Sankcie EÚ

 

  I.  Medzinárodné sankcie

 ·  Sankcie

·  Zoznamy sankcionovaných osôb

·  Postup v prípade osôb, voči ktorým boli vyhlásené sankcie nariadením vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z.z. ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier  a bezpečnosť (ďalej len ako „397/2005 Z.z.“)

·  Informácia o dôležitých webových linkách k sankciám

·  Zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a povolenie na prevod finančných prostriedkov podľa tohto zákona (ďalej len ako „126/2011 Z.z.“)

 II.  Prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti

 

  I.  Medzinárodné sankcie

Problematike terorizmu sa medzinárodné spoločenstvá venujú od začiatku 20. storočia. Prvý pokus o univerzálnu definíciu terorizmu na pôde Ligy národov pochádza z roku 1937. Od tohto času sa boj proti terorizmu prelína s medzinárodným aj národným vývojom. Po útokoch na Spojené štáty americké z 11. septembra 2001 fenomén terorizmu nadobudol nové dimenzie. Nasledovali ďalšie v Španielsku, Rusku, v Spojenom kráľovstve a problém okrajový sa zrazu stal prioritným. Národný problém sa náhle zmenil na medzinárodný. Z celosvetového hľadiska lokálne skupiny, ako IRA či ETA boli vytlačené nadnárodnou Al-Qaidou a jej bunkami fungujúcimi na princípe spoločnej značky, ideológie ale aj samostatného financovania a minimálnych kontaktov. Následne sa urýchlili mnohoročné procesy pristúpenia a ratifikácie medzinárodných dohovorov týkajúcich sa terorizmu. Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou každého z nich.

·  Sankcie

Cieľom sankcií je udržať alebo obnoviť medzinárodný mier a bezpečnosť podľa princípov Charty OSN a Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Ide predovšetkým o zmenu politiky vlády, štátu, jednotlivca alebo skupiny, ktoré nerešpektujú základné zásady právneho štátu, porušujú ľudské práva, medzinárodné právo alebo ohrozujú bezpečnosť.

Medzinárodnými sankciami sa z pohľadu čl. 41 Charty OSN rozumejú príkazy, zákazy alebo obmedzenia prijaté Bezpečnostnou radou OSN, ktorej rozhodnutia sú členské štáty OSN v súlade s čl. 25 Charty povinné prijať a vykonať. Medzinárodnými sankciami sú aj rozhodnutia vyplývajúce z jednotlivých akcií Rady EÚ prijatých podľa čl. 28 Zmluvy o EÚ, ako aj spoločná pozícia Rady EÚ prijatá na základe čl. 29 Zmluvy o EÚ. Za medzinárodnú sankciu sa súčasne považuje aj naliehavé opatrenie prijaté Radou EÚ podľa čl. 75 a 215 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Tieto medzinárodné sankcie vyhlásené a uvalené Radou bezpečnosti OSN alebo Radou EÚ sa v praxi na území SR, aj na základe zákona č. 126/2011 Z.z. budú vyhlasovať formou nariadenia vlády SR.

Cielené finančné sankcie:  EÚ často ukladá cielené finančné sankcie, ktoré môžu byť nasmerované na špecifické osoby, skupiny alebo subjekty zodpovedné za politiky alebo činnosť, voči ktorým sú výhrady. Takéto sankcie pozostávajú z povinnosti zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje cieľových osôb a subjektov a zo zákazu vytvárania finančných alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo dostupných alebo inak prospešných týmto osobám a subjektom. Výnimky sú možné za osobitných podmienok a pri osobitných postupoch (napr. finančné prostriedky potrebné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie).

Cielené sankcie EÚ ako nástroj v boji proti terorizmu: EÚ uplatňuje sankcie v kontexte rezolúcií BR OSN č. 1267/1999 a 1373/2001. Opatrenia sú prijaté voči jednotlivcom a skupinám uvedeným v tzv. „zozname teroristov EÚ“. EÚ takisto uplatňuje sankcie proti Al-Qaide a Talibanu uložené zo strany OSN. Rezolúcie OSN č.1267 (1999)  a 1373 (2001) sa líšia tým, že každý z týchto predpisov sa zaoberá inými osobami a subjektmi, ktorých finančné prostriedky alebo iné aktíva majú byť zmrazené, inými orgánmi zodpovednými za označovanie, ako aj účinkami týchto označení. Rezolúcia OSN č. 1267 ukladá povinnosť bezodkladne zmrazovať finančné prostriedky alebo iné aktíva vo vlastníctve alebo pod kontrolou organizácií  Al-Qaida a Taliban, ako aj osôb a subjektov s nimi spojených podľa označenia Komisie OSN pre sankcie voči Al-Qaide a Talibanu v súlade s uznesením BR OSN č. 1267 (ďalej len „Komisia pre sankcie voči Al-Qaide a Talibanu“), vrátane prostriedkov odvodených z finančných prostriedkov alebo iných aktív vo vlastníctve alebo pod priamou či nepriamou kontrolou nich samých, resp. osôb konajúcich v ich mene alebo z ich poverenia, a zaistiť, aby ani tieto prostriedky, ani akékoľvek iné finančné prostriedky či aktíva neboli priamo či nepriamo sprístupnené v prospech takýchto osôb, či už pričinením ich štátnych príslušníkov alebo akýchkoľvek iných osôb na ich území. Pri vydaní rezolúcie OSN č. 1373(2001) konala Bezpečnostná rada OSN podľa kapitoly VII Charty OSN. Z uvedeného dôvodu sú jej uznesenia záväzné pre všetkých členov OSN. Rezolúcia OSN č.1373(2001) ukladá povinnosť bezodkladne zmrazovať finančné prostriedky alebo iné aktíva osôb, ktoré spáchajú alebo sa pokúsia o spáchanie teroristických činov.

 ·  Zoznamy sankcionovaných osôb

Zoznamy sankcionovaných osôb (fyzických osôb aj právnických osôb) sú súčasťou príloh rezolúcií Bezpečnostnej Rady OSN a príloh jednotlivých nariadení EÚ, ktoré zaväzujú všetky finančné inštitúcie členských štátov okamžite zmraziť finančné a ekonomické zdroje sankcionovaných osôb.

Sankcie sú prijímané transpozíciou sankčných rezolúcií BR OSN. To znamená, že po vydaní rezolúcie BR OSN je potrebné predmetnú rezolúciu implementovať v čo najkratšom čase do nariadenia EÚ alebo do spoločnej pozície EÚ. Súčasne EÚ má právomoc prijímať vlastné autonómne sankcie voči osobám, ktoré sú občanmi členských krajín EÚ.

·  Postup v prípade osôb, voči ktorým boli vyhlásené sankcie nariadením vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z.z.

Európska únia spoločnou pozíciou 2001/931/CFSP v znení Spoločnej pozície 2008/586/CFSP uverejnila zoznam sankcionovaných osôb (fyzických osôb a právnických osôb), ktoré sú spájané s terorizmom a voči ktorým je potrebné uplatniť sankcie v rámci boja proti terorizmu. Osoby v zozname Spoločnej pozície EÚ 2001/931/CFSP sú rozdelené na “externých teroristov” a “interných teroristov” (v tomto prípade ide o osoby označené „*“, ktoré sú občanmi EÚ respektíve majú sídlo v EÚ, napr. príslušníci baskickej organizácie E.T.A. a extrémistické skupiny najmä zo Španielska a Severného Írska).

Voči skupine tzv. externých teroristov sa uplatňujú finančné sankcie podľa čl. 3 Spoločnej pozície EÚ 2001/931/CFSP.  Implementácia týchto sankcií je upravená rozhodnutím Rady EÚ 2005/428/CFSP a nariadením Rady č. 2580/2001, čo v praxi znamená, že na základe priamo aplikovateľnej legislatívy EÚ sú sankcie záväzné pre každého vo všetkých členských krajinách EÚ a priamo vykonateľné.

Voči interným teroristom sa neuplatňujú finančné sankcie, nakoľko to neumožňuje Zmluva o EÚ, ktorá dáva mandát na implementáciu reštriktívnych opatrení v rámci spoločného trhu a finančných služieb len voči tretím krajinám (čl. 60 a 301 Zmluvy o EÚ, t. j. zavedenie finančných sankcií z komunitárnej úrovne voči vlastným občanom EÚ nemá mandát). Voči interným teroristom sa uplatňuje na EÚ úrovni jedine tzv. posilnená justičná a policajná spolupráca na základe čl. 4 Spoločnej pozície EÚ 2001/931/CFSP, a súčasne v súlade s rozhodnutím Rady 2005/671/JHA z 20. septembra 2005 o výmene informácií a spolupráci vo veci trestného činu terorizmu.

Osoby uvedené na zozname Spoločnej pozície EÚ 2008/586/CFSP, označené „*“ sú však teroristi a na základe rezolúcie BR OSN 1373/2001 o potlačovaní financovania terorizmu, ako aj na základe čl. 2 Spoločnej pozície EÚ 2001/930/CFSP majú všetky krajiny povinnosť zmraziť ekonomické a finančné aktíva všetkým osobám, ktoré boli označené ako teroristi. Slovenská republika, vzhľadom na uvedené, nemohla vyhlásiť sankcie voči interným teroristom EÚ, preto zmrazovanie teroristických aktív voči uvedeným osobám bolo potrebné zakotviť na úrovni národnej legislatívy. K tomu došlo nariadením vlády SR č. 397/2005 Z. z. Nariadenie č. 397/2005 Z. z. a príslušné nariadenia EÚ ustanovujúce reštriktívne opatrenia obsahujú zoznam tých sankcionovaných osôb, ktorých činnosť sa viaže na územie členských krajín EÚ, alebo sú občanmi EÚ. Finančné inštitúcie sú povinné neodkladne zmraziť všetky finančné a ekonomické aktíva sankcionovaným osobám zaradeným na zoznam uverejnený v prílohe nariadenia č. 397/2005 Z. z. alebo v príslušných nariadeniach EÚ upravujúcich reštriktívne opatrenia.

 

·  Informácia o dôležitých webových linkách k sankciám:

1)  Prehľad politiky sankcií EÚ:

  http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

 2)  Prehľad uplatňovaných sankcií EÚ:

  http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

 3)  Zoznam osôb a entít podliehajúcich finančným sankciám EÚ:

  http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

 4)  Prehľad kompletných rezolúcií OSN:

  http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml

 5)  Rezolúcia OSN 1267/1999

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999)

6)  Rezolúcia OSN 1373/2001

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)

7)  Zákon č.126/2011 o vykonávaní medzinárodných sankcií

www.zbierka.sk/sk/predpisy/126-2011-z-z.p-34082.pdf

 8)  Zákon č.297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

www.minv.sk/swift_data/source/policia/finpol/297_2008.pdf

9)  NARIADENIE RADY (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:088:0001:0112:SK:PDF

 10)  Spoločná pozícia Rady č. 2009/468/SZBP z 15. júna 2009, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia  2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2009/67/SZBP

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:151:0045:0050:SK:PDF

11)  Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska zo 20. Novembra 2012 č. 9/2012 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/MU_9_2012.pdf

 

·  Zákon č. 126/2011 Z. z.

V rámci boja proti medzinárodnému terorizmu je problematika sankcií v slovenskom právnom poriadku upravená zákonom č. 126/2011 Z. z. Zákon č. 126/2011 Z.z. prijala Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. marca 2011 a nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2011. 

Zákon č. 126/2011 Z.z. upravuje možnosť vykonávania niektorých medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť so súčasnou úpravou niektorých povinností fyzických a právnických osôb pri uskutočňovaní medzinárodných sankcií, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ukladaní sankcií za účelom udržania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti ochrany základných ľudských práv a boja proti terorizmu v zákonom definovaných oblastiach. Ide o oblasti obchodu a nefinančných služieb, finančných služieb, v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií, v oblasti technickej infraštruktúry a v oblasti vedecko-technických, kultúrnych a športových stykov. Ustanovuje predmet úpravy, základné pojmy, jednotlivé oblasti uplatňovania sankcií, odchýlky od sankčného režimu a zhromažďovanie informácií a údajov. Zákon ďalej upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri uskutočňovaní medzinárodných sankcií v záujme udržania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv a boja proti terorizmu.

Podľa §4 ods. 2 zákona č. 126/2011 Z.z. platí:
„Ak sa v súvislosti s uplatňovaním medzinárodnej sankcie vyžaduje povolenie, súhlas alebo predchádzajúci súhlas (ďalej len „súhlas“), vydanie usmernenia pre fyzické osoby alebo právnické osoby, výmena, poskytovanie alebo prijímanie informácie, na konanie a rozhodovanie alebo iný úradný postup v tejto veci sú v rozsahu svojej pôsobnosti príslušné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 14 ods. 5 a 6. Príslušný ústredný orgán štátnej správy si pred vydaním povolenia alebo súhlasu vyžiada vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne aj odborné vyjadrenia iných štátnych orgánov alebo ďalších inštitúcií, ak ich pôsobnosť alebo predmet ich činnosti súvisí s predmetom požadovaného povolenia alebo súhlasu; dožiadaný orgán alebo dožiadaná inštitúcia má povinnosť zaslať vyjadrenie v lehote určenej vo výzve na zaslanie vyjadrenia, pričom lehotu kratšiu ako desať dní odo dňa doručenia výzvy možno určiť len výnimočne v osobitne naliehavých prípadoch.“

Podľa § 14 ods. 5 zákona č. 126/2011 Z.z. platí: „Príslušným ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za rozhodovanie podľa odsekov 1 až 3 je v rozsahu svojej pôsobnosti sú: 

a.  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

b.  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

c.  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

d.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

e.  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

f.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

g.  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

h.  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 

Podľa § 14 ods. 6 zákona č. 126/2011 Z.z. platí: „ Ak vec nepatrí do pôsobnosti orgánov štátnej správy uvedených v odseku 5, je orgánom príslušným na rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

 Povolenie na prevod finančných prostriedkov podľa zákona č. 126/2011 Z.z.:

Podľa § 4 ods. 1 písm. b)  a ods. 2 zákona č. 126/2011 Z.z. v spojení s príslušným nariadením Rady EÚ o reštriktívnych opatreniach (nariadenie Rady EÚ č. 267/2012 a č. 1263/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu) je Ministerstvo financií SR príslušné na zabezpečenie úradného postupu vydávania povolenia na prevod finančných prostriedkov po súhlasnom vyjadrení iných štátnych orgánov uvedených v § 14 ods. 5 a 6 zákona č. 126/2011 Z.z. Dožiadaný orgán má povinnosť zaslať v lehote určenej Ministerstvom financií SR vyjadrenie a táto lehota nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa doručenia výzvy. Kratšiu lehotu možno určiť len výnimočne a treba ju dôkladne odôvodniť.

Príslušným útvarom je Sekcia finančného trhu Ministerstva financií, odbor bankovníctva, telefonický kontakt - 02/ 5958 2545, a fax 02/5958 2559.

 

  II.  Prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti

 Finančné inštitúcie sú povinné ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu Finančnej spravodajskej jednotke bez zbytočného odkladu (§ 17 ods. 1 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“), pričom zákon č. 297/2008 Z.z. neobvyklú obchodnú operáciu definuje okrem iného aj ako obchod, pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie, alebo obchod, pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je, alebo má byť, vec alebo služba, ktoré môžu súvisieť s vecou alebo službou, voči ktorým sú vykonávané sankcie podľa zákona č. 126/2011 Z. z.

 Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné podľa ustanovenia § 91 ods. 8 Zákona o bankách č. 483/2001 Z.z. poskytovať Ministerstvu financií SR v lehotách ním určených (štvrťročná lehota) zoznam klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie zavedené podľa zákona č. 126/2011 Z.z. a príslušných nariadení EÚ. Poskytnutý zoznam obsahuje aj čísla účtov a výšku zostatku na účtoch týchto klientov (tzv. sankcionovaných osôb). Banky po identifikovaní svojich klientov ako sankcionované osoby oznamujú túto skutočnosť Ministerstvu financií SR v lehotách ním určených.