Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií SR plánuje obstarať zákazku „Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém“

20. 09. 2018

Realizáciou predmetnej zákazky budú zabezpečené služby aplikačnej podpory pre Centrálny konsolidačný systém, kde okrem služieb podpory štandardnej prevádzky systému budú zabezpečené aj úpravy v nastaveniach implementovaných softvérových produktov, ktoré predstavujú zmeny v nastaveniach existujúcej funkcionality systému, vyplývajúce predovšetkým zo zmien legislatívy, zmien technologickej platformy a integračných rozhraní na komunikujúce systémy.

Centrálny konsolidačný systém verejnej správy je jedinečný, nadrezortný systém, a od roku 2007 bol vyvíjaný na základe špecifických požiadaviek pre používateľov, ktorými sú subjekty štátnej správy ako aj časť subjektov územnej samosprávy. Slúži pre plnenie viacerých zákonom definovaných povinností subjektov verejnej správy (najmä zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok, poskytovanie podkladov pre ich audit a výkazníctvo verejnej správy).

Fungovanie systému a aplikácia zmien sú nevyhnutné pre zostavovanie hodnotiacich správ vývoja verejných financií predkladaných Národnej rade Slovenskej republiky ako je Súhrnná výročná správa a Súhrnná účtovná závierka, ktorých zostavenie kladie čoraz vyššie nároky na špecifické údaje, ako aj pre zostavovanie štatistických výkazov a výkazov fiškálnej notifikácie k deficitu a dlhu verejnej správy predkladané na pravidelnej báze domácim aj medzinárodným inštitúciám (ŠÚ SR, Eurostat, MMF, OECD a iné).

Predpokladaná hodnota zákazky je 3 300 000,00 eur bez DPH na obdobie 4 rokov, pričom MF SR sa bude snažiť vyrokovať čo najnižšiu cenu.