Späť Verzia pre tlač

Podľa MMF Slovensko smeruje k vyrovnanému rozpočtu v roku 2020

29. 05. 2018

• Prognóza Medzinárodného menového fondu (MMF) potvrdzuje optimistické vyhliadky slovenskej ekonomiky. Ekonomický rast bude v ďalších rokoch akcelerovať k 4 % a bude založený na domácej spotrebe podporenou rekordne vysokou zamestnanosťou.
• Rýchly ekonomický rast a zvýšenie efektívnosti verejných financií, predovšetkým na strane výdavkov, ale aj príjmov pomohli zníženiu deficitu verejnej správy. Podľa hodnotenia MMF môže Slovensko dosiahnuť vyrovnané hospodárenie v roku 2020. Vďaka tomu sa vytvorí dostatočný fiškálny vankúš na zvládnutie neočakávaných makroekonomických šokov. Zároveň bude priestor na zvýšenie investícií do prioritných oblastí, ktorými sú podľa MMF infraštruktúra, vzdelávanie a trh práce.
• MMF pozitívne hodnotí výsledky dosiahnuté v oblastí zvyšovania výberu DPH, no potvrdzuje ďalší priestor pre zlepšenie v tejto oblasti. V správe daní identifikuje ako prioritné rozšírenie kontrolných aktivít pri všetkých kľúčových daniach, prijatie systematického prístupu k identifikácii a vyhodnocovaniu rizík neplnenia daňových povinností, zvýšenie informovanosti daňovníkov a uskutočňovanie pravidelných prieskumov spokojnosti verejnosti so službami Finančnej správy.
• MMF považuje za kľúčový silný politický mandát pri uplatňovaní princípov Hodnoty za peniaze. V oblasti revízii výdavkov za dôležité považuje zlepšenie prepojenia s rozpočtom, ako aj posilnenie implementačnej jednotky na Úrade vlády. Zároveň upozorňuje, že kapitálové výdavky musia podliehať prísnej prioritizácii.
• Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a nesúlad zručností na trhu práce je výzvou aktuálneho ekonomického vývoja. MMF plne podporuje kroky smerom k inteligentnej migračnej politike, ktoré Slovensko začalo realizovať v tomto roku.
• Štrukturálne politiky je potrebné zamerať na zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín na trhu práce a žien. Participáciu znevýhodnených skupín odporúča MMF podporiť prostredníctvom aktívnych politík trhu práce a to najmä dostupnými tréningovými programami pre tieto skupiny obyvateľstva. Pre lepšie zosúladenie kariéry a rodinného života žien je odporúčaním zvýšenie dostupnosti zariadení starostlivosti o dieťa, ktorá by sa doplnila podporou na vyváženejšie čerpanie rodičovskej dovolenky oboma rodičmi.
• Podľa MMF je dôležité venovať úsilie zlepšeniu kvality vzdelávania, infraštruktúry a verejných inštitúcií. Zlepšenie v týchto oblastiach má potenciál zvýšiť dlhodobo udržateľný rast ekonomiky Slovenska.
• V oblasti vzdelávania je potrebné zvýšiť atraktívnosť učiteľského povolania, posilniť spoluprácu zamestnávateľov a škôl v oblasti odborného vzdelávania. Medzi ďalšími opatreniami MMF uvádza povinnú predškolskú dochádzku, ktorá má za cieľ zlepšiť najmä výsledky marginalizovaných komunít, optimalizáciu siete škôl v regionálnom vzdelávaní. Zároveň by mal vzdelávací systém dostatočne flexibilne reagovať na rýchlo sa meniaci dopyt po zručnostiach.


Závery misie:
Slovak Republic: Staff Concluding Statement of the 2018 Article IV Mission

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR