Späť Verzia pre tlač

MF SR predložilo návrh zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia do MPK

17. 05. 2018

Jedným z najväčších problémov, ktorým daňové subjekty pôsobiace cezhranične čelia, je dvojité zdanenie. Vzniknuté spory sa v súčasnosti riešia v rámci postupov vzájomnej dohody, ktoré sú upravené v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia ako aj v Dohovore č. 90/436/EHS zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov. Existujúce mechanizmy riešenia sporov však nie vždy vedú k uspokojivému riešeniu dvojitého zdanenia. Preto je potrebné platné mechanizmy vylepšiť, najmä pokiaľ ide o prístup daňových subjektov k nim, oblasť, ktorú zastrešujú, ich včasnosť a nezvratnosť.

Návrh zákona o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia implementuje Smernicu Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii a upravuje základné pravidlá pre mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia so zmluvnými štátmi, s ktorými Slovenská republika uzavrela zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a tiež so zmluvnými štátmi Dohovoru, pokiaľ spory vyplývajú z jeho výkladu a uplatňovania.

Hlavným cieľom návrhu zákona je zvýšenie účinnosti a efektívnosti mechanizmov riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Účinný mechanizmus riešenia sporov celkovo zlepší podnikateľské prostredie v Európskej únii, resp. mimo neho a podporí investície, rast a zamestnanosť. Predložený návrh zákona taktiež povedie k väčšej istote a predvídateľnosti pre daňové subjekty, a tým poskytne stabilnejší a istejší základ pre obchodovanie a prijímanie investičných rozhodnutí.

Na základe efektívnejšieho riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia dôjde k účinnému zamedzeniu dvojitého zdanenia, zvýši sa tiež úroveň dodržiavania medzinárodných záväzkov zo strany členských a zmluvných štátov a znížia sa ich administratívne náklady. Zároveň sa posilní celková dôvera verejnosti, občanov a daňových subjektov v spravodlivosť a spoľahlivosť daňových systémov.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR