Späť Verzia pre tlač

MF SR pripravuje VO na „Implementáciu Centrálneho ekonomického systému“

16. 05. 2018

Ministerstvo financií SR (MF SR) vyhlási verejné obstarávanie  na „Implementáciu Centrálneho ekonomického systému“ (CES). Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy na implementáciu informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a optimalizácie ekonomických a podporných procesov subjektov štátnej správy. Vďaka tomu bude môcť MF SR centrálne metodicky riadiť a usmerňovať tieto procesy, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku.

Súčasťou zákazky bude aj poskytnutie služieb prevádzkovej podpory a údržby CES na obdobie max. 4 rokov z dôvodu zabezpečenia kontinuálnej prevádzky a aktualizácií systému podľa požiadaviek MF SR a podpory užívateľov zapojených subjektov.

Implementáciou CES sa zabezpečia zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na e-Government Cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností subjektov štátnej správy v agendách ako sú účtovníctvo, realizácia rozpočtu, správa majetku, materiálové hospodárenie, personalistika, mzdy, výkazníctvo a reporting.

Migrácia agend do Centrálneho ekonomického systému bude realizovaná v organizáciách štátnej správy s výnimkou organizácií v rámci kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Národného bezpečnostného úradu.

Obstarávané dielo a služby sú súčasťou národného projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre programové obdobie 2014 – 2020. Ciele projektu, vychádzajú z Uznesenia vlády SR č. 322/2015 a korešpondujú so zámermi Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a budovania strategickej architektúry verejnej správy.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 46 997 213,33 eur bez DPH  na obdobie maximálne 59 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Cieľom MF SR je prostredníctvom verejnej súťaže dosiahnuť hospodárne a efektívne vynaloženie verejných prostriedkov s dôrazom na kvalitu obstarávaného diela a služieb.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR