Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje obstarať licencie a služby podpory k licenciám Microsoft

27. 04. 2018

Ministerstvo financií SR (MF SR) plánuje v súlade zo zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásiť verejnú súťaž, výsledkom ktorej bude centrálna zmluva na zabezpečovanie Microsoft licencií a súvisiacej podpory.

Cieľom plánovaného verejného obstarávania je optimalizácia licenčného modelu vzhľadom na efektívne a hospodárne vynaloženie verejných financií a zároveň zabezpečenie kontinuity služieb podpory pre desktopové licencie v majetku štátu.

Nový licenčný model vytvorený na základe analýzy reálnych potrieb zapojených organizácii realizovanej gestorom licenčnej politiky štátu Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, umožní efektívnejšie a flexibilnejšie využívanie a manažovanie  desktopových licencií. Zároveň bude možné licencie voľne kombinovať a tým pádom ich flexibilne presúvať medzi organizáciami zahrnutými v budúcej centrálnej zmluve.

V súčasnosti MF SR zabezpečuje pre 33 rezortov  služby podpory pre  desktopové licencie využívané štátnymi úradníkmi, pričom v rámci nového verejného obstarávania plánuje MF SR v súvislosti s opatrením vyplývajúcim z finálnej správy Revízie informatizácie vykonanej ÚHP  zapojiť aj ďalšie organizácie a umožniť im tak získanie výhodnejších podmienok ako doposiaľ, čím budú zefektívnené podmienky zabezpečenia licencií produktov Microsoft v nasledujúcom období.