Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020

06. 02. 2018

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Program INTERACT III je nadnárodným programom, založeným s cieľom posilniť účinnosť politiky súdržnosti podporovaním výmeny skúseností v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Úlohy riadiaceho orgánu pre program vykonáva bratislavský samosprávny kraj.

V súlade s príslušnou legislatívou EÚ a SR plní úlohy orgánu auditu pre program INTERACT III Ministerstvo financií SR. Povinnosťou orgánu auditu pri plnení svojich úloh je najmä zabezpečenie výkonu systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly programu INTERACT III a zabezpečenie výkonu auditov operácií vykonávaných na primeranej vzorke operácií na základe výdavkov vykázaných Európskej komisii. Splnenie uvedených povinností je nevyhnutným predpokladom pre úspešné čerpanie prostriedkov programu INTERACT III. Audit operácií je potrebné vykonávať u prijímateľov v SR, ako aj u prijímateľov mimo územia SR, tzv. INTERACT kancelárie sídliace v Rakúsku (Viedeň), Španielsku (Valencia), Dánsku (Viborg) a Fínsku (Turku). V súvislosti s povinnosťou zabezpečiť výkon auditov u prijímateľov so sídlom mimo územia SR, nemá MF SR ako orgán auditu, aj vzhľadom na svoju pôsobnosť, k dispozícii odborné personálne kapacity, ktoré by mohli vykonať predmetné audity na území príslušných členských štátov. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné zabezpečiť výkon auditov mimo územia SR v spolupráci s externou audítorskou spoločnosťou.

MF SR aktuálne plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie externých kapacít na výkon auditov operácií v rámci programu INTERACT III, vykonávaných mimo územia SR. Cieľom zákazky je zabezpečiť hospodárny, efektívny, účinný a účelný výkon predmetných auditov potrebných na úspešnú implementáciu programu INTERACT III. Ide o nadlimitnú zákazku v predpokladanej hodnote zákazky vo výške 165 000,00 EUR bez DPH, ktorá sa bude realizovať postupom verejnej súťaže. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne  najnižšiu cenu za plnenie predmetu zákazky, bude uzatvorená rámcová dohoda na obdobie štyroch rokov.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR