Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenie MF k finančnému riadeniu pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu

03. 11. 2017

Dňa 27.10.2017 nadobudlo účinnosť Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/015729/2017 - 1411 k finančnému riadeniu pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „metodické usmernenie“). Metodické usmernenie je zamerané na základné princípy, zásady a minimálne požiadavky kladené na finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Metodické usmernenie je určené najmä pre štatutárne orgány a vedúcich zamestnancov orgánov verejnej správy, ktorými sú správcovia kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „SKŠR“) podľa § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predstavuje minimálny základ pre vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia v rámci SKŠR, pričom jeho nastavenie predpokladá znalosť príslušnej legislatívy a prispôsobenie finančného riadenia na konkrétne podmienky SKŠR.
 
Viac na: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11451

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR