Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo plánuje vyhlásenie VO na zabezpečenie systémovej a aplikačnej podpory informačného systému integrovaných obslužných miest

04. 10. 2017

Ministerstvo financií SR ako prevádzkovateľ IS IOM v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu plánuje realizovať príležitostné verejné obstarávanie podľa § 16 platného zákona o verejnom obstarávaní na zákazku „Zabezpečenie poskytovania služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM)“.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (UPPVII) je správcom IS IOM, ktorý umožňuje pracovníkovi Integrovaného obslužného miesta po fyzickej identifikácii žiadateľa sprístupniť e-služby tak, ako keby k nim pristupoval priamo žiadateľ. Rozširujúcou službou IOM je vydávanie potvrdení, výpisov, či iných dokumentov generovaných na základe údajov z rôznych informačných systémov verejnej správy v papierovej, prípadne elektronickej podobe. Rozmiestnenie IOM pokrýva potreby verejnosti v SR.

Realizácia predmetnej zákazky zabezpečí aktivity nevyhnutné pre udržateľnosť projektu. Jej cieľom je zabezpečiť činnosti správy a údržby systémového softvéru a rozvoja IS IOM, prevádzkovaného v Dátovom centre Ministerstva financií SR, vrátane systémovej podpory prostredia prevádzkarní v definovaných SLA parametroch, ako aj činnosti implementácie schválených požiadaviek správcom systému na zmenu funkčnosti IS IOM v nevyhnutnom rozsahu, za účelom zabezpečenia súladu s príslušnými legislatívnymi zmenami.  Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovaná na 5 070 862,00 eur bez DPH na obdobie 48 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom MF SR v spolupráci s ÚPPVII pripravovali súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahli čo najnižšiu cenu zákazky.