Späť Verzia pre tlač

MF plánuje vyhlásenie VO na Systémovú a aplikačnú podporu Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov

02. 08. 2017

Ministerstvo financií SR ako prevádzkovateľ IS CSRÚ v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu plánuje realizovať príležitostné verejné obstarávanie podľa § 16 platného zákona o verejnom obstarávaní na zákazku „Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov (IS CSRÚ)“.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (UPV II) je správcom Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov (IS CSRÚ), ktorý  realizuje funkcionalitu Modulu úradnej komunikácie (MUK) dátová časť ostatných úsekov podľa § 10 odsek 11 pís. d) zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Podľa uvedeného zákona, ak ide o používanie referenčných údajov iných ako tých, ktorých správcom je ministerstvo vnútra alebo okresné úrady a základných číselníkov, ktorých gestorom je ministerstvo vnútra, orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky, povinné používať spoločný modul MUK dátová časť ostatných úsekov inak sú oprávnené požívať tento spoločný modul podľa § 10 odseku 3 písm. c). Ministerstvo financií je prevádzkovateľom IS CSRU.

Realizácia predmetnej zákazky zabezpečí aktivity nevyhnutné pre udržateľnosť projektu. Jej cieľom je zabezpečiť činnosti správy a údržby systémového softvéru a systému IS CSRÚ v definovaných SLA parametroch, ako aj činnosti implementácie schválených požiadaviek správcom systému na zmenu funkčnosti IS CSRÚ v nevyhnutnom rozsahu, za účelom zabezpečenia súladu s príslušnými legislatívnymi zmenami.  Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovaná na 1 517 193,00 eur bez DPH na obdobie 48 mesiacov od účinnosti zmluvy, pričom MF SR v spolupráci s ÚPPVII pripravovali súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahli čo najnižšiu cenu zákazky.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR