Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/23601/2014-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15. 12. 2011 č. MF/26133/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účt. jednotky, kt. sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie v znení opatrenia z 11. 12. 2013 č. MF/18020/2013-74

Príloha: