Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/21025/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka SR v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/14275/2013-74

Príloha: