Späť Verzia pre tlač

Užitočné informácie týkajúce rozpočtu EÚ

aktualizované dňa: 01. 08. 2016

Záväzky (Commitment appropriations - CA) pokrývajú celkové náklady na zákonné záväzky zahrnuté do rozpočtu EÚ v priebehu finančného roku.

Platby (Payment appropriations - PA) sú prostriedky určené na splácanie zákonných záväzkov zahrnutých do rozpočtu EÚ v bežnom finančnom roku a/alebo v predchádzajúcich finančných rokoch.

Diferencované finančné prostriedky (Differentiated appropriations) sú prostriedky určené na čerpanie počas viacerých finančných rokov. Teda rozpočtový záväzok na daný finančný rok sa nerovná čerpaniu. Ako príklad môžu poslúžiť prostriedky pre štrukturálne a investičné fondy, pri ktorých sa uplatňuje pravidlo čerpania n+3 (čerpanie v danom roku a počas nasledujúcich troch rokov).

Nediferencované finančné prostriedky (Non-differentiated appropriations) sú prostriedky určené na čerpanie v danom finančnom roku, teda ich čerpanie nie je rozložené na viacero rokov. Čerpanie sa v tomto prípade rovná záväzku. Ide napr. o priame platby pre poľnohospodárov vo výdavkovej kapitole č.2 Udržateľný rast: prírodné zdroje.

Povinné výdavky (Compulsory expenditure) sú výdavky, ktoré je rozpočtový orgán (Európsky parlament a Rada EÚ) povinný uviesť v rozpočte EÚ formou právneho záväzku na základe záväzkov, ktoré mu vyplývajú zo zmlúv alebo dokumentov prijatých na ich základe. V súčasnosti tvoria povinné výdavky približne 40% záväzkov rozpočtu EÚ (povinné výdavky sú napr. priame platby poľnohospodárom). Konečné rozhodnutie o povinných výdavkoch je v kompetencii Rady EÚ.

Nepovinné výdavky (Non-compulsory expenditure) sú všetky ostatné výdavky, ktoré nevyplývajú z právnych záväzkov. Medzi nepovinné výdavky patria napr. prostriedky určené na politiku súdržnosti, rozvoj vidieka či vnútorné politiky. Konečné rozhodnutie o nepovinných výdavkoch je v kompetencii Európskeho parlamentu.

Mimorozpočtové programy – časť fondov sa pre ich nepredvídateľný charakter (napr. Fond solidarity EÚ) alebo odlišný kľúč financovania (Európsky rozvojový fond) nachádza mimo viacročného finančného rámca EÚ. Počas rokov 2014 – 2020 sú mimo VFR vyčlenené nasledovné fondy/nástroje: Rezerva pre núdzovú pomoc, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Fond solidarity EÚ, Nástroj flexibility, Európsky rozvojový fond.