Späť Verzia pre tlač

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. novembra 2014 č. MF/14317/2014-721,ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

aktualizované dňa: 21. 11. 2014

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. novembra 2014

č. MF/14317/2014-721,

ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

 


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 

§ 1

 

 (1) Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je uvedený v prílohe č. 1.

 

 (2) Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.

 

(3) Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.

 

§ 2

Vzory tlačív daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2014.

 

§ 3

 

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. decembra 2013 č. MF/20226/2013-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 424/2013 Z. z.).

 

§ 4

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

 

 

 

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky