Späť Verzia pre tlač

Viacročný finančný rámec EÚ

aktualizované dňa: 01. 08. 2016

Viacročný finančný rámec EÚ (VFR) vo všeobecnej rovine predstavuje vymedzenie štruktúry a záväzného stropu výdavkov a tiež príjmov rozpočtu EÚ na niekoľko rokov.

Viacročný finančný rámec prijíma Rada EÚ po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, pričom sa uznáša jednomyseľne. Európsky parlament sa o súhlase uznáša väčšinou svojich poslancov (článok 312 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Revízia viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014 - 2020

Podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 bola Európskej komisii uložená povinnosť, aby najneskôr do konca roku 2016 predložila preskúmanie (revíziu) fungovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. V tomto strednodobom preskúmaní viacročného finančného rámca sa plne zohľadní hospodárska situácia v tom čase, ako aj najnovšie makroekonomické prognózy.

Z uvedeného vyplýva, že strednodobou revíziou viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014 – 2020 sa budú zaoberať členské štáty tvoriace trio rotujúceho predsedníctva Európskej únie – Holandsko, Slovensko a Malta.

VFR 2014 - 2020
Štruktúra príjmov a výdavkov rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 je upravená nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 a  Medziinštitucionálnou dohodou z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (2013/C 373/01).

Dokument, v ktorom MF SR vyčíslilo predpokladané dopady viacročného finančného rámca EÚ 2014 - 2020 na verejné financie SR, je prístupný tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/725

Podrobnejšie informácie o VFR 2014 – 2020 sú dostupné tu:
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm

VFR 2007 - 2013
Základný rámec, štruktúru príjmov a výdavkov VFR 2017- 2013 bola stanovená Medziinštitucionálnou dohodou pre obdobie 2007 - 2013 medzi Európskou komisiou, Radou EÚ a Európskym parlamentom. Tá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2007 a v priebehu finančného rámca bola niekoľkokrát  aktualizovaná  kvôli potrebe výraznejšej realokácie zdrojov. Najvýraznejšia zmena Medziinštitucionálnej dohody zohľadňuje vstup nového členského štátu - Chorvátskej republiky  do EÚ od 1.7.2013.
Účelom tejto dohody bolo zavedenie rozpočtovej disciplíny, zlepšenie fungovania ročného rozpočtového postupu a spolupráce medzi inštitúciami v oblasti rozpočtu, ako aj zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia.

Podrobnejšie informácie o VFR 2007 – 2013