Späť Verzia pre tlač

Výbor pre hospodársku politiku (Economic Policy Committee – EPC)

aktualizované dňa: 26. 04. 2017

Výbor pre hospodársku politiku (EPC) bol zriadený Rozhodnutím Rady. Rade EÚ a EK pomáha pri koordinácii hospodárskych politík členských štátov EÚ. EPC pripravuje a poskytuje ekonomické analýzy, názory na metodológiu a návrhy politických odporúčaní predovšetkým v oblasti štrukturálnych politík na zlepšenie rastu a zamestnanosti. EPC sa predovšetkým zameriava:

  • na fungovanie trhu tovarov, kapitálu, služieb a pracovných trhov, vrátane miezd, produktivity, zamestnanosti a konkurencieschopnosti;
  • na úlohu a efektívnosť verejného sektora a dlhodobej udržateľnosti verejných financií; 
  • na dôsledky politík týkajúcich sa životného prostredia, výskumu a vývoja, a sociálnu súdržnosť;

Členmi EPC sú dvaja zástupcovia z každého členského štátu EÚ, zástupca EK a ECB.
Slovenskú republiku na zasadnutiach EPC zastupujú pracovníci Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR.

Podrobnejšie informácie o Výbore EPC