Späť Verzia pre tlač

Úvodná informácia

aktualizované dňa: 02. 05. 2017

Sekcia medzinárodných vzťahov je tím zhruba dvadsiatky ľudí. Portfólio sekcie má tri hlavné zamerania: európska agenda, medzinárodné finančné inštitúcie (MFI) a rozvojová spolupráca.

Náplňou agendy EÚ je hlavne efektívne presadzovanie záujmov SR v oblasti hospodárskej politiky a verejných financií na zasadnutiach Európskej rady, euroskupiny, rady Ecofin a Rady pre všeobecné záležitosti. Vyžaduje si neustále sledovanie aktuálnych medzinárodných ekonomických tém a súvislostí a neskromnú mieru predvídania. Špecifickou oblasťou je rozpočet EÚ, najmä príprava viacročného finančného rámca a každoročné odhady odvodov do európskeho rozpočtu. Najnovšie má sekcia v náplni aj prípravu na naše predsedníctvo v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016.

Do agendy odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií patrí rozvoj spolupráce a koordinácia vzťahov s medzinárodnými inštitúciami ako Medzinárodný menový fond, Skupina Svetovej banky, Európska investičná banka, a pod. a plní aj funkciu front office pri kontakte s týmito inštitúciami.  Odbor zároveň zastrešuje podporu a riadenie návratnej a udržateľnej finančnej podpory prostredníctvom finančných nástrojov, predovšetkým financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Rovnako sa podieľa na koordinácií projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a iniciatív zameraných na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Dôležitou súčasťou je aj budovanie transferu know-how smerom k podnikateľskej sfére v záujme zapojenia slovenských podnikateľov do tendrov medzinárodných finančných inštitúcií.

V oblasti rozvojovej spolupráce sa Ministerstvo financií SR orientuje na dve prioritné témy, a to odovzdávanie skúseností a poznatkov z reforiem riadenia verejných financií partnerským  krajinám (regióny západného Balkánu, Východného partnerstva a strednej Ázie) a zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. V súčasnosti Ministerstvo financií SR presadzuje aj zavádzanie inovatívnych foriem pomoci.

Martina Kobilicová je generálnou riaditeľkou sekcie medzinárodných vzťahov od marca 2014. Vyštudovala hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a lingvistiku na Filozofickej fakulte UK. V postgraduálnom štúdiu pokračovala na School of Advanced International Studies na Johns Hopkins v USA so zameraním na medzinárodnú ekonómiu. Na Ministerstve financií SR pôsobí od roku 2008, najprv na Inštitúte finančnej politiky a potom na Stálom zastúpení pri OECD v Paríži ako ekonomický diplomat. Pred pôsobením v štátnej správe pracovala neustále v medzinárodnom prostredí, či už v súkromnom a treťom sektore, a tiež v medzinárodnej inštitúcii.

Eva Goncalvesová je riaditeľkou odboru európskych politík od marca 2017. Študovala  medzinárodné vzťahy na University of British Columbia v Kanade a manažment rozvoja na London School of Economics and Political Science vo Veľkej Británii. Na Ministerstve financií SR pracuje od augusta 2014. Pred pôsobením v štátnej správe pracovala v treťom sektore.

Martin Polónyi je riaditeľom odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií, ktorý vznikol vo februári 2017 zlúčením odboru medzinárodných inštitúcií a útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu. Na Ministerstve financií SR pôsobí od roku 2014, od roku 2015 ako riaditeľ útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu.  Od roku 2008 pôsobil v Národnej banke Slovenska v oblasti koordinácie vzťahov s Európskou centrálnou bankou, pričom túto funkciu prerušil v rokoch 2010 až 2012, kedy pôsobil v Európskej centrálnej  banke vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, fakultu medzinárodných vzťahov  so zameraním na medzinárodné hospodárske vzťahy, tretí ročník štúdia absolvoval na Univerzite Lyon III v Lyone vo Francúzsku.

Viktória Mlynárčiková vedie tím rozvojovej spolupráce od roku 2016. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a postgraduálne štúdium zamerané na spoločný európsky trh a politiky na European Institute of Public Administration. V minulosti pracovala pre viaceré mimovládne organizácie, ako aj v súkromnom sektore, kde sa venovala predovšetkým rozvojovej spolupráci a posilňovaniu správy verejných a ochrane ľudských práv na Slovensku.