Späť Verzia pre tlač

Úvodná informácia

aktualizované dňa: 01. 08. 2016

Sekcia medzinárodných vzťahov je tím zhruba dvadsiatky ľudí. Portfólio sekcie má tri hlavné zamerania: európska agenda, medzinárodné finančné inštitúcie (MFI) a rozvojová spolupráca.

Náplňou agendy EÚ je hlavne efektívne presadzovanie záujmov SR v oblasti hospodárskej politiky a verejných financií na zasadnutiach Európskej rady, euroskupiny, rady Ecofin a Rady pre všeobecné záležitosti. Vyžaduje si neustále sledovanie aktuálnych medzinárodných ekonomických tém a súvislostí a neskromnú mieru predvídania. Špecifickou oblasťou je rozpočet EÚ, najmä príprava viacročného finančného rámca a každoročné odhady odvodov do európskeho rozpočtu. Najnovšie má sekcia v náplni aj prípravu na naše predsedníctvo v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016.

Agenda medzinárodných finančných inštitúcií zahŕňa dianie v inštitúciách ako Medzinárodný menový fond, Skupina Svetovej banky, Európska investičná banka, a pod ., s presahom na domáce ekonomické témy. Príslušný odbor plní aj funkciu front office pri kontakte s uvedenými inštitúciami. Dôležitou súčasťou je budovanie transféru know how smerom k podnikateľskej sfére v záujme zapojenia slovenských podnikateľov do tendrov MFI.

V oblasti rozvojovej spolupráce sa Ministerstvo financií SR orientuje na dve prioritné témy, a to odovzdávanie skúseností a poznatkov z reforiem riadenia verejných financií partnerským  krajinám (regióny západného Balkánu, Východného partnerstva a strednej Ázie) a zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. V súčasnosti Ministerstvo financií SR presadzuje aj zavádzanie inovatívnych foriem pomoci.

Martina Kobilicová je generálnou riaditeľkou sekcie medzinárodných vzťahov od marca 2014. Vyštudovala hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a lingvistiku na Filozofickej fakulte UK. V postgraduálnom štúdiu pokračovala na School of Advanced International Studies na Johns Hopkins v USA so zameraním na medzinárodnú ekonómiu. Na Ministerstve financií SR pôsobí od roku 2008, najprv na Inštitúte finančnej politiky a potom na Stálom zastúpení pri OECD v Paríži ako ekonomický diplomat. Pred pôsobením v štátnej správe pracovala neustále v medzinárodnom prostredí, či už v súkromnom a treťom sektore, a tiež v medzinárodnej inštitúcii.

Roman Dojčák pôsobí na Ministerstve financií SR od júla 2012 a riaditeľom odboru európskych záležitostí je od marca 2015.Má za sebou 7 rokov štúdií v zahraničí, počas ktorých získal bakalársky titul z financií a filozofie na washingtonskej Gonzaga University a MSc titul z medzinárodných a európskych vzťahov na London School of Economics. Ako alternát-člen vo výbore Hospodárskeho a Finančného Výboru (Economic and Financial Committe) sa venuje prierezovým európskym témam (fiškálne a ekonomické pravidlá EÚ, programové krajiny a záchranné finančné mechanizmy, európske finančné trhy, prehlbovanie HMÚ), rozpočtu EÚ a slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ.  Predošlé pracovné skúsenosti má zo súkromnej sféry a mimovládneho sektora.

Katarína Kováčová je riaditeľkou odboru medzinárodných inštitúcií od septembra 2012. Vyštudovala obchodnú fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave so zameraním na zahraničný obchod. Na Ministerstve financií SR pôsobí od roku 1994. Aktívne sa podieľala na prístupovom procese SR do OECD.  Má dlhodobé skúseností s agendou medzinárodných finančných inštitúcií a ratingových agentúr. V programovom období 2007 – 2013 zabezpečovala koordináciu projektu využitia finančných nástrojov v SR v rámci iniciatívy JEREMIE.

Viktória Mlynárčiková vedie tím rozvojovej spolupráce od roku 2016. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a postgraduálne štúdium zamerané na spoločný európsky trh a politiky na European Institute of Public Administration. V minulosti pracovala pre viaceré mimovládne organizácie, ako aj v súkromnom sektore, kde sa venovala predovšetkým rozvojovej spolupráci a posilňovaniu správy verejných a ochrane ľudských práv na Slovensku.