Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/18007/2014-74, kt. sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13.12. 2007 č. MF/25835/2007-74, kt. sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účt. závierky na zverejnenie, o rámcovej účt. osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v z.n.p.

Príloha: