Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/16232/2014 -74, kt. sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 10. 12. 2008 č. MF/22273/2008-74, kt. sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účt. závierky na zverejnenie, o rámcovej účt. osnove a postupoch účtovania pre FOV, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahr. finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v z.n.p

Príloha: