Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/16228/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 18. 10. 2007 č. MF/26307/2007-74, kt. sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účt. závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahr. obchodníkov s cennými pap. a o zmene a doplnení niekt. opatrení v z.n.p.

Príloha: