Späť Verzia pre tlač

Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa kapitol ŠR, obcí a VÚC

aktualizované dňa: 18. 08. 2017

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Opatrenie č. MF/27526/2008-31

Metodické usmernenia k IUZ/KUZ

Novely a úplné znenia

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 10. decembra 2014 č. MF/21230/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov. Opatrenie č. MF/21230/2014-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2014 platí aj pre rok 2016

Metodické usmernenie ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2015 platí aj pre rok 2016

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 11. decembra 2013 č. MF/19567/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31.

Opatrenie č. MF/19567/2013-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2013

Opatrenie Ministerstva financií SR z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31.

Opatrenie č. MF/22110/2009-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2009

Odkaz na legislatívne a technické požiadavky na údaje pre účely zostavenia KUZ v Centrálnom konsolidačnom systéme a zostavenie súhrnnej účtovnej závierky  

Príloha: