Späť Verzia pre tlač

Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

aktualizované dňa: 12. 09. 2018

 

 

Dňa 9. 11. 2018 bola zverejnená oprava medzivýkazových kontrol Pr. 1  a Pr. 3  pre podnikateľské subjekty (POD)

Dňa 12. 9. 2018 bola zverejnený aktualizovaný manuál k finančným výkazom verzia 1.04_2018 a príloha č. 2 k manuálu.

Dňa 1. 8. 2018 bola zverejnená oprava Prílohy č. 1 v dokumente medzivýkazových kontrol k finančným výkazom platná pre ROPO. Ide o väzbu medzi FIN 2-04 a Súvahou v riadku 102. Tento riadok podľa správnosti obsahuje údaje z riadkov 140 (časť) + 151 (časť).

Dňa 23. apríla 2018 bol zverejnený aktualizovaný manuál k finančným výkazom verzia 1.03_2018 a príloha č. 2 k manuálu.

Dňa 20. apríla 2018 boli zverejnené aktualizované medzivýkazové kontroly č. 3, 4, 7 a 8. V prílohe č. 9 a 11 pri vykazovaní Štátneho fondu rozvoja bývania boli upravené kontrolné väzby. (23.4.2018) 

Dňa 11. apríla 2018 boli aktualizované prílohy medzivýkazových kontrol pre finančné výkazy č. 1 a 2

Dňa 6. apríla 2018 bola zverejnená aktualizovaná štruktúra súborov pre import finančných výkazov do RISSAM  vo verzii 1.1

Dňa 6. apríla 2018 bol zverejnený súbor s medzivýkazovými kontrolami k finančným a účtovným výkazom a dokument kontrol, v ktorých boli zapracované úpravy. 

Dňa 16. 3. 2018 bola zverejnená verzia 2 manuálu k finančným výkazom 1_02_2018 a príloha č. 2 k manuálu.

Dňa 9. 3. 2018 boli v tejto časti portálu MFSR urobené zmeny z dôvodu presunutia legislatívy platnej k 31.12.2017 do súboru Archív legislatívy pre FIN výkazy platnej do 31.12.2017. Znovu upozorňujeme na novú legislatívu pre FIN výkazy predkladané s údajmi od 1.1.2018, dokument kontrol pre rok 2018 a manuál k obsahovej náplni FIN výkazov pre rok 2018.

 

Pre obce a ich ROPO organizácie bol vydaný popis Štruktúry súborov pre import FIN výkazov vo formáte CSV. Zároveň sa ruší podpora pre nahrávanie súborov v doteraz používanom formáte .DBF !!!

 

V tejto záložke sú uvedené informácie k predkladaniu FIN výkazov za subjekty verejnej správy. Na jednom webovom mieste má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnej regulácie, metodických usmernení vyplývajúcich z praxe, kontrol v informačných systémoch MF SR určených na spracovanie FIN výkazov a ďalších dôležitých informácií.

Legislatívny rámec k finančnému výkazníctvu od 1.1.2018 tvorí Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR,  Manuál k obsahu  FIN výkazov (nelegislatívny dokument). Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrenia č. MF/017353/2017-352  pre výkazy od 1.1.2018

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu § 2 až 7 opatrenia  pre výkazy od 1.1.2018

Manuál k obsahu finančných výkazov  - pre výkazy od 1.1.2018

Ďalšie dôležité informácie pre subjekty verejnej správy v oblasti finančnej štatistiky

Dokument kontrol obsahuje popis všetkých existujúcich logických kontrol vo FIN výkazoch, medzi jednotlivými FIN výkazmi a v účtovných výkazoch subjektov verejnej správy. Textová časť opisným spôsobom delí jednotlivé druhy kontrol podľa subjektov verejnej správy, prílohy obsahujú mapovanie kontrol podľa štruktúry výkazov (riadky, stĺpce, povolené hodnoty a pod.).

Odkaz na stránku Štatistického úradu SR pre overenie zaradenia subjektu do verejnej správy. Subjekt zaradený v registri organizácií s kódom inštitucionálneho sektora 13110, 13130 alebo 13140 je subjektom verejnej správy.

Usmernenia v oblasti metodiky a techniky spracovania FIN výkazov sú vypracované Ministerstvom financií SR na základe často kladených otázok od subjektov resp. z dôvodu potreby konkrétneho vysvetlenia štruktúry a obsahu jednotlivých FIN výkazov. Usmernenia nájdete nižšie vo zverejnených súboroch. Zasielanie metodických otázok k obsahu FIN výkazov  alebo technických otázok k spôsobu ich spracovania a predkladania je možné cez e-mail cpu@datacentrum.sk. Bližšie informácie o metodickej a technickej podpore nájdete tu

Archív - Legislatíva pre FIN výkazy subjektu verejnej správy do 31.12.2017

Príloha: