Späť Verzia pre tlač

Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 7-04)

aktualizované dňa: 16. 01. 2018

Dňa 16.1.2018 bol zverejnený Manuál k obsahu FIN výkazov pre rok 2018, spolu s dvomi prílohami.

Dňa 22.12.2017 bolo zverejnené nové Opatrenie MFSR k FIN výkazom, ktoré nadobúda účinnosť 1.1.2018, a podľa ktorého sa budú predkladať finančné výkazy s údajmi od 1.1.2018.

V tejto záložke sú uvedené informácie k predkladaniu FIN výkazov za subjekty verejnej správy. Na jednom webovom mieste má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnej regulácie, metodických usmernení vyplývajúcich z praxe, kontrol v informačných systémoch MF SR určených na spracovanie FIN výkazov a ďalších dôležitých informácií.

Legislatívu k finančnému výkazníctvu tvorí najmä Opatrenie MF SR č. MF/18977/2015-31 zo dňa 10. decembra 2015, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. Ďalej metodické usmernenie k spôsobu predkladania finančných výkazov prostredníctvom informačných systémov MF SR, a manuál k obsahovej náplni FIN výkazov.  Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení novely zo dňa 13. apríla 2016 č. MF/010711/2016-31. Znenie platné pre výkazy k 31.12.2017:

Úplné znenie Opatrenia č. MF/18977/2015-31 

Manuál k obsahu finančných výkazov - platí pre výkazy k 31.12.2017

Manuál k obsahu finančných výkazov - platí pre výkazy od 1.1.2018

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy. Znenie platné pre výkazy roku 2018 .

Opatrenie č. MF/017353/2017-352

Metodické usmernenia sú vypracované Ministerstvom financií SR na základe často kladených otázok od subjektov resp. z dôvodu potreby konkrétneho vysvetlenia štruktúry a obsahu jednotlivých FIN výkazov. Usmernenia nájdete nižšie v zverejnených súboroch.

Dokument kontrol obsahuje popis všetkých existujúcich logických kontrol vo FIN výkazoch, medzi jednotlivými FIN výkazmi, v účtovných výkazoch subjektov verejnej správy. Textová časť opisným spôsobom delí jednotlivé druhy kontrol podľa subjektov verejnej správy, prílohy obsahujú mapovanie kontrol podľa štruktúry výkazov (riadky, stĺpce, povolené hodnoty a pod.)

Odkaz na stránku Štatistického úradu SR pre overenie zaradenia subjektu do verejnej správy. Subjekt zaradený v registri organizácií s kódom inštitucionálneho sektora 13110, 13130 alebo 13140 je subjektom verejnej správy.

Zasielanie metodických otázok k obsahu FIN výkazov  alebo technických otázok k spôsobu ich spracovania a predkladania je možné na adrese cpu@datacentrum.sk. Bližšie informácie o metodickej a technickej podpore nájdete tu

Legislatíva pre FIN výkazy subjektu verejnej správy do 31.12.2015 - archív

Príloha: