Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 30. 10. 2013 č. MF/14275/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. 12. 2011 č. MF/25918/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, kt. sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky

Príloha: