Späť Verzia pre tlač

Exportno - importná banka Slovenskej republiky

aktualizované dňa: 07. 03. 2018

Exportno - importná banka Slovenskej republiky

adresa: Gröslingová 1, 813 50 Bratislava
tel.:

02/59 398 111

fax: 02/59 391 624
e-mail: informacie@eximbanka.sk
internet: www.eximbanka.sk
vedúci organizácie: Ing. Monika Kohútová, MBA - predseda Rady banky, generálny riaditeľ
zastúpenie MF SR v kontrolnom orgáne: Ing. Jaroslav Mikla - člen dozornej rady

Pôsobnosť:

Exporto - importná banka  Slovenskej republiky (EXIMBANKA) bola zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Eximbanka v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, hospodárskou a menovou politikou a v súlade s právom Európskeho spoločenstva a Európskej únie a so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktorými je viazaná, podporuje zahraničnoobchodné operácie vývozcov a dovozcov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských tovarov a služieb a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím.