Späť Verzia pre tlač

1. Hodnotenie daňových prognóz

aktualizované dňa: 06. 02. 2015

Každá aktualizácia daňových prognóz je spojená s neistotou ohľadne makroekonomického vývoja, odhadu elasticity danej dane, odhadu skutočného výnosu bežnom roku (východiskový rok pre prognózy), prípadne odhadu vplyvu prijatých legislatívnych zmien. Dôsledkom tejto neistoty vznikajú rozdiely medzi rozpočtovanou a skutočnou výškou daňových príjmov, ako aj rozdiely medzi jednotlivými aktualizáciami prognóz. S cieľom spätne vyhodnotiť prognózy a prispieť ku vyššej transparentnosti rozpočtového procesu popisuje tento manuál jednoduchý spôsob kvantifikácie príspevkov spomenutých faktorov k rozdielom v daňových prognózach.

Príloha: