Späť Verzia pre tlač

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

aktualizované dňa: 05. 04. 2013

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

adresa: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
tel.: 02/5069 2191 – ústredňa
02/5069 2151– generálny riaditeľ
fax: 02/5069 2197– generálny riaditeľ
e-mail: info@sepsas.sk
internet: www.sepsas.sk
vedúci organizácie: Ing. Miroslav Obert - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
zastúpenie MF SR v kontrolnom orgáne: Ing. Jaroslav Mikla

Pôsobnosť:

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001. Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 481 zo dňa 19.9.2012 sa zrealizoval medzi Fondom národného majetku SR a Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR, bezodplatný prevod zaknihovaných akcií spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.. V nadväznosti na to sa stala Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR, jediným akcionárom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s..

Poslanie spoločnosti:

Poslaním Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelná prevádzka so susednými prenosovými sústavami.

Pritom je nutné dodržiavať transparentné a nediskriminačné pricípy prístupu k sústave s minimálnymi dopadmi na životné prostredie a rešpektovať požiadavky vyplývajúce z národnej i európskej legislatívy, z regulačných rozhodnutí ÚRSO a z relevatných pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce nadnárodnej synchrónne prepojenej elektrizačnej sústavy EÚ.

Prenos elektriny vykonáva akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava na základe povolenia č. 2005E 0137 vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR s platnosťou od 01.01.2006 na dobu neurčitú.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. zabezpečuje a plní úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie v zmysle Rozhodnutia Miisterstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 345/2006-1040-5.