Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenia k postupom účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne fondy

aktualizované dňa: 07. 08. 2017

Dňa 7.8.2017 boli zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania úhrad cez integrované obslužné miesta v obci a k postupu účtovania preplatkov za energie 2016 z preneseného výkonu štátnej správy.

Dňa 26.7.2017 boli zverejnené aktualizované metodické usmernenie k postupu účtovania na účte Sociálneho fondu a usmernenie pre samosprávu k účtovaniu rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov. Usmernenie k zmene odpisov majetku bolo opravené z dôvodu číselnej chyby v príklade.

Dňa 30.6.2017 boli zverejnené metodické usmernenie k postupu účtovania obstarania stravných lístkov a metodické usmernenie k účtovaniu zložiek platu zamestnanca v štátne správe.

Dňa 13.6.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k postupu prepočítania odpisov z dôvodu uplatnenia účtovných odpisov namiesto daňových odpisov a k postupu účtovania úpravy odpisov z dôvodu prehodnotenia opotrebovania majetku v bežnom období. Usmernenie platí aj pre štátne fondy.

Dňa 11.5.2017 bolo zverejnené aktualizované usmernenie k účtovaniu rozpočtových príjmov a výdavkov v štátnej RO.

Dňa 11.4.2017 boli zverejnené aktualizované usmernenia k postupom účtovania vybraných príkladov.

Dňa 7.2.2017 bolo zverejnené aktualizované metodické usmernenie k účtovaniu poplatkov za nezamestnávanie povinného podielu ŤZP pracovníkov, metodické usmernenie k účtovaniu o majetku, ktorý má účtovná jednotka v správe alebo ho používa na základe zmluvy o výpožičke (napr. obce hasičskú techniku) a metodické usmernenie k účtovaniu o prostriedkoch z rozpočtu obce/VUC, ktoré RO územnej samosprávy neodviedla k 31.12. naspäť do rozpočtu zriaďovateľa.

Dňa 2.2.2017 boli vykonané aktualizácie zverejnených metodických usmernení. V tomto oddiely nájdete usmernenia k postupom účtovania pre ROPO, obce, VUC a Štátne fondy. V prípade, že usmernenie bude platné len pre niektorú právnu formu, bude to uvedené na konci názvu usmernenia. Usmernenia k FIN výkazom sú v samostatnom oddiely Legislatíva - Výkazníctvo... 

Dňa 25.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí a úverov z nich.

Dňa 13.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k vykazovaniu úrokov vo FIN výkazoch subjektu verejnej správy.

Dňa 12.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k zberu a vykazovaniu transferov zo ŠR pre účely konsolidácie. Aktualizoval sa kontakt zodpovednej osoby Ministerstva financií SR. Transferová tabuľka sa predkladá elektronicky prostredníctvom systému CKS.

Dňa 9.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu tvorby a použitia rezervného fondu príspevkových organizácií.

 

Príloha: