Späť Verzia pre tlač

Metodické usmernenia k postupom účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne fondy

aktualizované dňa: 11. 04. 2017

Dňa 11.4.2017 boli zverejnené aktualizované usmernenia k postupom účtovania vybraných príkladov.

Dňa 7.2.2017 bolo zverejnené aktualizované metodické usmernenie k účtovaniu poplatkov za nezamestnávanie povinného podielu ŤZP pracovníkov, metodické usmernenie k účtovaniu o majetku, ktorý má účtovná jednotka v správe alebo ho používa na základe zmluvy o výpožičke (napr. obce hasičskú techniku) a metodické usmernenie k účtovaniu o prostriedkoch z rozpočtu obce/VUC, ktoré RO územnej samosprávy neodviedla k 31.12. naspäť do rozpočtu zriaďovateľa.

Dňa 2.2.2017 boli vykonané aktualizácie zverejnených metodických usmernení. V tomto oddiely nájdete usmernenia k postupom účtovania pre ROPO, obce, VUC a Štátne fondy. V prípade, že usmernenie bude platné len pre niektorú právnu formu, bude to uvedené na konci názvu usmernenia. Usmernenia k FIN výkazom sú v samostatnom oddiely Legislatíva - Výkazníctvo... 

Dňa 25.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí a úverov z nich.

Dňa 13.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k vykazovaniu úrokov vo FIN výkazoch subjektu verejnej správy.

Dňa 12.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k zberu a vykazovaniu transferov zo ŠR pre účely konsolidácie. Aktualizoval sa kontakt zodpovednej osoby Ministerstva financií SR. Transferová tabuľka sa predkladá elektronicky prostredníctvom systému CKS.

Dňa 9.1.2017 bolo zverejnené metodické usmernenie k účtovaniu tvorby a použitia rezervného fondu príspevkových organizácií.

 

Príloha: