Späť Verzia pre tlač

Informácia k dohodám a dohovorom o zdaňovaní príjmu z úspor

aktualizované dňa: 29. 04. 2015

Informácia
k zdaňovaniu príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov na základe dohôd uzavretých medzi Slovenskou republikou á závislými územiami na členských štátoch EÚ a dohôd uzavretých medzi Európskym spoločenstvom a tretími krajinami

Ministerstvo financií SR v záujme informovanosti verejnosti uverejňuje na svojej oficiálnej webovej stránke texty bilaterálnych dohôd o zdaňovaní príjmu z úspor uzatváraných medzi Slovenskou republikou ako členským štátom Európskej únie a relevantnými závislými územiami v nadväznosti na prijatie ustanovení Smernice Rady č. 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Dňa 3. júna 2003 Európska únia prijala Smernicu Rady EÚ č. 2003/48/ES zo dňa 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (ďalej len „smernica“). Slovenská republika ako členský štát Európskej únie je viazaná predpismi primárneho aj sekundárneho práva EÚ. Smernice sú záväzné pre každý členský štát EÚ vzhľadom na výsledok, ktorý sa má nimi dosiahnuť, pričom forma a metóda ich zapracovania do vnútroštátnej legislatívy je ponechaná na každý členský štát EÚ.

Konečným cieľom predmetnej smernice je efektívne zdanenie príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov v tom členskom štáte, kde má fyzická osoba – konečný príjemca takéhoto príjmu svoje trvalé bydlisko. Na uskutočnenie tohto cieľa slúži automatická výmena informácií o konečných príjemcoch uvedených príjmov. Predmetnú výmenu informácií je však nutné vykonávať v širšom rámci, v opačnom prípade nie je možné zabezpečiť efektívne zdanenie príjmov v krajine rezidencie daňovníka a je riziko, že k zdaneniu týchto príjmov nedôjde vôbec. Z tohto dôvodu k smernici pristúpili aj niektoré nečlenské štáty (resp. závislé územia na členských štátoch EÚ a tretie štáty), pre ktoré smernica nebola záväzná.

Z dôvodu závažných špecifických problémov tri z členských štátov Európskej únie, menovite Belgicko, Luxembursko a Rakúsko nie sú povinné počas prechodného obdobia poskytovať informácie v rozsahu stanovenom v Kapitole II smernice, ale budú uplatňovať zrážkovú daň pri zdroji príjmu. Sadzba tejto zrážkovej dane predstavuje počas prvých troch rokov 15%, počas ďalších troch rokov 20% a do konca prechodného obdobia 35%, pričom výnos z tejto dane sa rozdelí medzi štátom uplatňujúcim zrážkovú daň a štátom konečného príjemcu úrokového príjmu v pomere 25% : 75%.

Ustanovenia smernice sa v praxi uplatňujú od 1. júla 2005 s tým, že

a) Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnsko, San Marino, Monako a Andorra po jednomyseľnom rozhodnutí Rady od rovnakého dátumu uplatňujú opatrenia, ktoré sú ekvivalentné opatreniam obsiahnutým v smernici, a

b) príslušné závislé územia (Normandské ostrovy, Ostrov Man a ďalšie závislé územia v Karibiku) na základe uzatvorených bilaterálnych dohôd uplatňujú od rovnakého dňa automatickú výmenu informácií, a to spôsobom stanoveným v Kapitole II smernice, alebo počas prechodného obdobia definovaného v Článku 10 smernice, uplatňujú zrážkovú daň v súlade s článkami 11 a 12 smernice).

 
V nadväznosti na uvedené, Rada EÚ uzavrela v mene všetkých členských štátov dohody s tzv. „tretími štátmi“ (tieto štáty nie sú členskými štátmi EÚ, ale sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru), ktoré sú uvedené v písm. a) a vydala k nim svoje rozhodnutia. Prehľad je uvedený v tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

Názov štátu Číslo rozhodnutia Rady EÚ Link
Andorra 2004/828/ES http://europa.eu/old-address.htm?uri=CELEX:32004D0828:SK:HTML
Lichtenštajnsko 2004/897/ES http://europa.eu/old-address.htm?uri=CELEX:32004D0897:SK:HTML
Monako 2005/35/ES http://europa.eu/old-address.htm?uri=CELEX:32005D0035:SK:HTML
San Marino 2004/903/ES http://europa.eu/old-address.htm?uri=CELEX:32004D0903:SK:HTML
Švajčiarsko 2004/911/ES http://europa.eu/old-address.htm?uri=CELEX:32004D0911:SK:HTML

Na zabezpečenie podmienky stanovenej v písm. b) všetky členské štáty EÚ uzatvorili bilaterálne dohody so závislými územiami na Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, kde patria Jersey, Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Britské panenské ostrovy, ostrovy Turks a Caicos a Montserrat a so závislými územiami na Holandskom kráľovstve, pričom sem patria Aruba a Holandské Antily.

Všetky štáty uvedené pod písmenami a) a b) budú odo dňa uplatňovania smernice buď vykonávať automatickú výmenu informácií v súlade so znením smernice, alebo vyberať zrážkovú daň pri zdroji a deliť príjmy obdobným systémom, ako u troch členských štátov využívajúcich prechodné obdobie priamo zo smernice (Belgicko, Luxembursko a Rakúsko). Bližšie rozdelenie predmetných štátov podľa uplatňovaného systému sa nachádza v tabuľke č. 2 a v tabuľka č. 3.

Tabuľka č. 2

Prehľad zmluvných štátov, ktoré uplatňujú automatickú výmenu informácií (bilaterálne dohody neobsahujú ustanovenia týkajúce sa prechodného obdobia a uplatňovania zrážkovej dane)
Anguilla
Aruba
Kajmanské ostrovy
Montserrat

Tabuľka č. 3

Prehľad zmluvných štátov, ktoré počas prechodného obdobia uplatňujú zrážkovú daň
Guernsey
Jersey
Ostrov Man
Britské panenské ostrovy
Ostrovy Turks a Caicos
Holandské Antily
všetkých 5 tzv. tretích štátov

Začiatok prechodného obdobia pre štáty uvedené v tabuľke č. 3 a tri členské štáty EÚ (Belgicko, Luxembursko a Rakúsko) je zhodný s dátumom začiatku vykonávania ustanovení smernice a bilaterálnych dohôd, teda 1. júla 2005 a skončí na konci prvého úplného zdaňovacieho obdobia, ktoré bude nasledovať po neskoršom z nasledovných dátumov:

- dátum nadobudnutia platnosti zmluvy medzi ES, po jednomyseľnom rozhodnutí Rady, a posledným zo štátov Švajčiarska, Lichtenštajnska, San Marina, Monackého kniežatstva a Andorry, ktorá ustanovuje výmenu informácií na požiadanie tak, ako je definované v Modelovej zmluve OECD o výmene informácií o daňových záležitostiach z 18. apríla 2002 (ďalej „modelová zmluva OECD“) vzhľadom na výplaty úrokov, ako sú definované v tejto smernici, ktoré uskutočňujú vyplácajúci zástupcovia so sídlom na území týchto štátov v prospech konečných príjemcov s trvalým bydliskom na území, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, okrem súčasného uplatňovania zrážkovej dane z takýchto výplat tými istými uvedenými štátmi pri sadzbe vymedzenej pre zodpovedajúce obdobia podľa článku 11 ods. 1 smernice;

- dátum, kedy Rada jednomyseľne odsúhlasí, že Spojené štáty americké sa zaväzujú k výmene informácií na požiadanie tak, ako je definované v Modelovej zmluve OECD vzhľadom na výplaty úrokov, ako sú definované v predmetnej smernici, ktoré uskutočňujú vyplácajúci zástupcovia so sídlom na území týchto štátov v prospech konečných príjemcov s trvalým bydliskom na území, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Rada EÚ v záujme urýchlenia procesu uzatvárania bilaterálnych dohôd navrhla modelové znenie predmetných dohôd vo forme výmenných listov záväzné pre všetky členské štáty EÚ. Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. mája 2005 schválila dohody vo forme výmenných listov uzatvoreným medzi Slovenskou republikou a závislými územiami na relevantných členských štátoch Európskej únie. K dohodám uzatváraným medzi SR a územiami závislými na Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (Guernsey, Jersey, Ostrov Man, Anguilla, Montserrat, Kajmanské ostrovy, Turks a Caicos, Britské panenské ostrovy) a územiami závislými na Holandskom kráľovstve (Aruba a Holandské Antily) prijala uznesenie č. 1644 a uznesenie č. 1645. Prezident Slovenskej republiky ratifikoval uvedené dohody dňa 30. mája 2005. Zo strany Slovenskej republiky bol týmto vnútroštátny schvaľovací proces ukončený. Vnútroštátny schvaľovací proces nebol ešte ukončený v piatich závislých územiach (ostrovy Turks a Caicos, Montserrat, Kajmanské ostrovy, Aruba, Holandské Antily), ale v záujme splnenia článku 17 ods. 2 smernice, relevantné členské štáty a závislé územia súhlasili s priebežným vykonávaním dohôd odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice, teda od 1.7.2005. Podrobnejší prehľad sa nachádza v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4

Závislé územie Podpísanie vo forme výmeny listov Nadobudnutie platnosti/
vykonávanie dohody
Zbierka zákonov SR
Jersey 1.6.2004 a 19.11.2004 1.1.2005/1.7.2005 Oznámenie č. 267/2005
Guernsey 1.6.2004 a 19.11.2004 1.1.2005/1.7.2005 Oznámenie č. 268/2005
Ostrov Man 1.6.2004 a 19.11.2004 1.1.2005/1.7.2005 Oznámenie č. 269/2005
Britské panenské ostrovy 18.2.2005 a 11.4.2005 1.7.2005/1.7.2005 Oznámenie č. 282/2005
Anguilla 18.2.2005 a 17.3.2005 1.7.2005/1.7.2005 Oznámenie č. 281/2005
Ostrovy Turks a Caicos 18.2.2005 a 1.4.2005 vykonáva sa priebežne od 1.7.2005 Oznámenie č. 339/2005
Montserrat 18.2.2005 a 7.4.2005 vykonáva sa priebežne od 1.7.2005

Oznámenie č.

8/2007

Kajmanské ostrovy 18.2.2005 a 12.4.2005 vykonáva sa priebežne od 1.7.2005

Oznámenie č.

6/2007

Aruba 1.6.2004 a 9.11.2004 vykonáva sa priebežne od 1.7.2005 Oznámenie č. 317/2005
Holandské Antily 1.6.2004 a 27.8.2004 vykonáva sa priebežne od 1.7.2005 Oznámenie č. 316/2005

Poznámky a upozornenia:

1. K Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES zo dňa 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov:

Rozhodnutím Rady č. 2004/911/ES bola v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 29.12.2004 publikovaná Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa ustanovujú opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú stanovené v Smernici Rady 2003/48/ES. V nadväznosti na uvedené upozorňujeme na článok 15 uvedenej Dohody, ktorý reaguje na Smernicu Rady č. 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch. Uvedený článok 15 s účinnosťou od 1.7.2005 vo vymedzených prípadoch umožňuje oslobodenie príjmov plynúcich z dividend, úrokov a licenčných poplatkov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami (kapitálovými spoločnosťami), ktoré sú na daňové účely rezidentami Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky za rovnakých podmienok, ako platia pre členské štáty EÚ. Pre uplatnenie oslobodenia dividend je v článku 15 Dohody stanovená podmienka najmenej 25% podielu na základnom imaní inej spoločnosti.

2. K terminológii

Ministerstvo financií SR na svojej oficiálnej webovej stránke uverejňuje znenia dohôd v slovenskej aj v anglickej verzii z dôvodu niektorých terminologických rozdielov a nepresností, ktoré vznikli pri preklade dokumentov do národných jazykov (napr. jednotlivec = fyzická osoba; usadený = má sídlo (pri právnickej osobe)/bydlisko (pri fyzickej osobe), atď.). Preto používateľom odporúčame, pokiaľ je to možné, využívať anglické verzie týchto dohôd, ktoré sú rovnaké pre všetky relevantné štáty.

Texty dohôd 

v slovenskom jazyku 

v anglickom jazyku