Späť Verzia pre tlač

Iné

aktualizované dňa: 02. 03. 2018

Medzirezortná komisia pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16. marca 2011 uznesením č. 198 schválila návrh na zriadenie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (ďalej len „komisia“). Komisia je koordinačným a odborným orgánom zriadeným na účely medzirezortnej koordinácie uplatňovania opatrení na celoštátnej úrovni zameraných na znižovanie miery porušovania práv duševného vlastníctva. Gestorom komisie je Úrad priemyselného vlastníctva SR, ktorý je zároveň národným kontaktným bodom pre Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva (stredisko bolo zriadené dňa 2. apríla 2009 ako organizačná súčasť Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh). Členmi komisie sú zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Generálnej prokuratúry, Slovenskej obchodnej inšpekcie a Úradu priemyselného vlastníctva SR. Základným cieľom činnosti komisie je prispievať k zvyšovaniu úrovne ochrany a dodržiavania práv duševného vlastníctva v Slovenskej republike.

informacie ku komisii

 

 

 

 

 

Uznesenie Rady zo 16. marca 2009 k akčnému plánu EÚ v colnej oblasti zameranému na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 2009 - 2012

 

Uznesenie Rady z 1. marca 2010 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu

Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (2009/2178/(INI))

Koncepcia v oblasti práv duševného vlastníctva

Kontaktné údaje na podávanie žiadostí o konanie zo strany colných orgánov v súvislosti s tovarom, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva

Profil projektu: Databáza na podporu presadzovania práv duševného vlastníctva

DOHODA medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

Uznesenie Rady k akčnému plánu EÚ v colnej oblasti na boj proti porušovaniu PDV na roky 2013 - 2017 (2013/C 80/01) 

Sprievodca vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva (DV) - v prílohe

Správa z roku 2017 o situácii v oblasti falšovania a pirátstva v Európskej únii

Európski občania a duševné vlastníctvo, vnímanie, informovanosť a správanie

Skutočná cena falšovaných výrobkov

 

 

Príloha: