Späť Verzia pre tlač

Oznamy

aktualizované dňa: 15. 02. 2016

Predpisy v colnej oblasti v roku 2016

Dňa 1. mája 2016 nadobudlo plnú účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) spolu s nasledujúcimi delegovanými a vykonávacími nariadeniami:

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie,

- vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie,

- delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné a ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446

K rovnakému dátumu nadobudli účinnosť všetky ustanovenia zákona č. 360/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené právne predpisy sa dňom 1. mája 2016 stali základnými predpismi colného práva.

Ohlasovanie prepravy peňažných prostriedkov v hotovosti

Ministerstvo financií SR oznamuje, že osoba, ktorá dováža, vyváža alebo medzi Spoločenstvom a tretími štátmi (štáty, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ), prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti alebo iné rovnocenné platobné prostriedky v celkovej sume najmenej 10 000 EUR, je povinná písomne to ohlásiť príslušnému colnému úradu na predpísanom tlačive. Vyplnené a podpísané tlačivo sa odovzdáva službukonajúcemu colníkovi. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 1c vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pedpisov. 

Povinnosť ohlásiť dovoz, vývoz alebo tranzit peňažných prostriedkov v hotovosti alebo iných platobných prostriedkov sa týka aj inej meny ako EURO, vo výške zodpovedajúcej ekvivalentu 10 000 EUR. Colné úrady poskytujú na verejnosti prístupných informačných tabuliach aktuálny kurzový lístok.

Neopracované diamanty

Ministerstvo financií SR oznamuje, že zákon č. 672/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon, s účinnosťou od 1. januára 2007, zavádza sankcie za porušenie colných predpisov alebo nariadenia Rady č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi, pri dovoze, vývoze a tranzite neopracovaných diamantov.