Späť Verzia pre tlač

Poisťovníctvo

aktualizované dňa: 17. 06. 2013

Smernice EÚ upravujúce oblasť poisťovníctva

 

1.     Smernica 64/225/EHS Rady z 25. februára 1964 o zrušení obmedzení slobody

podnikania a slobody poskytovania služieb vo vzťahu k zaisteniu a retrocesii

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31964L0225:SK:PDF

2.     Smernica 72/166/EHS Rady z 24. apríla 1972 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa poistenia občianskoprávnej zodpovednosti pokiaľ ide o používanie motorových vozidiel a presadzovania povinnosti poistenia takejto zodpovednosti

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31972L0166:SK:PDF

3.     Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti priameho poistenia iného ako životné poistenie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31973L0239:SK:PDF

4.     Smernica 73/240/EHS Rady z 24. júla 1973, ktorou sa rušia obmedzenia práva usadiť sa v oblasti priameho poistenia iného než životné poistenie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31973L0240:SK:PDF

5.     Smernica 76/580/EHS Rady z 29. júna 1976, ktorá mení a dopĺňa smernicu 73/239/EHS o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa zakladania a vykonávania činností priameho poistenia iného než životné poistenie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31976L0580:SK:PDF

6.     Smernica Rady 77/92/EHS z 13. decembra 1976 o opatreniach, ktorými sa má uľahčiť účinné uplatňovanie slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosť poisťovacích agentov a sprostredkovateľov (ex skupina ISIC 630), najmä o dočasných opatreniach týkajúcich sa týchto činností

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31977L0092:SK:PDF

7.     Smernica 78/473/EHS Rady z  30. mája 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na poistnú spoluúčasť v spoločenstve

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31978L0473:SK:PDF

8.     Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností, vychádzajúca z článku 54 (3) (g) zmluvy

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:31978L0660:SK:PDF

9.     Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtoch, vychádzajúca z článku 54 (3) (g) zmluvy

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:31983L0349:SK:PDF

10.   Druhá smernica 84/5/EHS Rady z 30. decembra 1983 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcej sa poistenia občianskoprávnej zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:07:31984L0005:SK:PDF

11.   Smernica Rady 84/641/EHS z 10. decembra 1984, ktorá predovšetkým v oblasti poskytovania pomoci turistom upravuje a dopĺňa prvú smernicu (73/239/EHS) o koordináci zákonov, nariadení a vykonávacích predpisov vzťahujúcich sa na podnikanie v oblasti priameho poistenia mimo životného poistenia.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31984L0641:SK:PDF

12.   Smernica 87/344/EHS Rady z 22. júna 1987 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa poistenia právnej ochrany

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31987L0344:SK:PDF

13.   Smernica 87/343/EHS  Rady z 22. júna 1987, ktorou sa mení a dopĺňa úverové poistenie a zárukové poistenie, prvá smernica 73/239/EHS o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa začatia a vykonávania činnosti priameho poistenia iného ako životné poistenie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31987L0343:SK:PDF

14.   Druhá smernica 88/357/EHS Rady z 22. júna 1988 o koordinácii právnych predpisov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa priameho poistenia iného ako životné poistenie a stanovujúce ustanovenia na uľahčenie efektívneho uplatňovania slobody poskytovať služby a pozmeňujúca a doplňujúca smernicu 73/239/EHS

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31988L0357:SK:PDF

15.   Tretia smernica 90/232/EHS  Rady zo dňa 14. mája 1990 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa poistenia občianskoprávnej zodpovednosti za používanie motorových vozidiel

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31990L0232:SK:PDF

16.   Smernica 90/618/EHS  Rady z 8. novembra 1990, ktorá mení a dopĺňa, najmä čo sa týka poistenia motorového vozidla, smernicu 73/239/EHS a smernicu 88/357/EHS, ktorá sa týka koordinácie zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia iného než životné poistenie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31990L0618:SK:PDF

17.   Smernica 91/371/EHS Rady z 20. júna 1991 o implementácii dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou týkajúcej sa priameho poistenia iného než životné poistenie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31991L0371:SK:PDF

18.   Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 týkajúca sa ročných účtov a konsolidovaných účtov poisťovacích podnikov

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31991L0674:SK:PDF

19.   Smernica 91/675/EHS Rady z 19. decembra 1991 zriaďujúca Poistný výbor

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:01:31991L0675:SK:PDF

20.   Smernica Rady 92/49/EHS  o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, ako aj zmien a doplnkov smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0046:0046:SK:PDF

21.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995, ktorá mení a dopĺňa smernice 77/780/EHS a 89/646/EHS v oblasti úverových inštitúcií, smernice 73/239/EHS a 92/49/EHS v oblasti neživotného poistenia, smernice 79/267/EHS a 92/96/EHS v oblasti životného poistenia, smernicu 93/22/EHS v oblasti investičných spoločností a smernicu 85/611/EHS v oblasti podnikov (spoločností) pre spoločné investovanie do prevoditeľných cenných papierov (ďalej ako UCITS), s ohľadom na upevnenie primeraného dozoru

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:02:31995L0026:SK:PDF

22.   Smernica 98/78/ES

        http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:02:31995L0026:SK:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:03:31998L0078:SK:PDF

23.   Smernica 2000/26/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. mája 2000 o aproximácii zákonov členských štátov vzťahujúcich sa na poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní motorových vozidiel, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice rady č. 73/239/EEC a 88/357/EHS (Štvrtá smernica o poistení vozidla)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:03:32000L0026:SK:PDF

24.   Smernica 2001/17/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovacích spoločností

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:04:32001L0017:SK:PDF

25.   Smernica 2002/13/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 5. marca 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica rady 73/239/EHS, pokiaľ ide o požiadavky na mieru solventnosti pre poisťovne v oblasti neživotného poistenia

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:04:32002L0013:SK:PDF

26.   Smernica 2002/83/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 týkajúca sa životného poistenia

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:06:32002L0083:SK:PDF

27.   Smernica 2002/87/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:04:32002L0087:SK:PDF

28.   Smernica 2002/92/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:04:32002L0092:SK:PDF

29.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (Text s významom pre EHP) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0050:0050:SK:PDF

30.   Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Text s významom pre EHP)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1999:017:0006:01:SK:HTML

31.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES (Text s významom pre EHP) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:323:0001:0050:SK:PDF

32.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0001:0016:SK:PDF

33.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Text s významom pre EHP)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:SK:PDF