Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 1/2012-U k formulárom používaným v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014

aktualizované dňa: 28. 06. 2016

Certifikačný orgán má v zmysle uznesenia vlády SR č. 562/2011 zo dňa 24.08.2011 k materiálu Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014, časť 3.1.3, písm. f) v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu FM EHP a NFM v spolupráci s NKB určených pre subjekty zapojené do finančného riadenia.

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť povinné formuláre odhadu čerpania prostriedkov v rámci finančných mechanizmov, výkazu výdavkov správcu programu, správy o čerpaní a overení, odhadu očakávaných platieb správcu programu, oznámenia výšky úrokov naakumulovaných na účtoch správcu programu, žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov a správy o zosúlaďovaní medzi certifikačným orgánom a správcom programu.

Usmernenie svojím obsahom vychádza z národnej legislatívy, z podmienok stanovených v dokumente Systém financovania a finančného riadenia FM EHP a NFM v rámci programového obdobia 2009 - 2014 a z legislatívy a predpisov platných v rámci FM EHP a NFM.

Toto usmernenie je určené pre certifikačný orgán, národný kontaktný bod, správcov programov a prijímateľov. SP, ktorí sú zodpovední za implementáciu konkrétneho programu v rámci FM EHP/NFM, sú povinní žiadať o prostriedky finančného príspevku formou uvedenou v prílohe č. 2 tohto usmernenia spolu s príslušnou priebežnou finančnou správou (IFR). NKB ako správca fondu technickej asistencie a fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni využíva formulár, ktorý tvorí prílohu č. 14 tohto usmernenia.

Predmetom aktualizácie č. 1.4 je:

  • aktualizácia textu formálneho charakteru v celom dokumente v nadväznosti na aktualizáciu právnych predpisov SR a zohľadnenia podnetov vyplývajúcich z implementačnej praxe;
  • aktualizácia textu z dôvodu účinnosti nového zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • doplnenie postupov súvisiacich s ukončovaním programového obdobia 2009 – 2014 a postupov v zmysle odporúčaní z vládneho auditu č. A710, K4259, zmena názvov príloh č. 01, 02, 13 a 14 (doplnenie do názvu pojem „záverečný výkaz výdavkov“;
  • doplnenie zoznamu príloh, ktoré je správca programu povinný predkladať spolu so záverečným výkazom a FPR v prílohe č. 02 „Výkaz výdavkov / záverečný výkaz výdavkov správcu programu“ a v prílohe č. 14 „Výkaz výdavkov / záverečný výkaz výdavkov Fondu technickej asistencie a Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni“;
  • doplnenie stĺpcov v prílohe č. 03 „Správa o čerpaní a overení“ a z toho vyplývajúca úprava prílohy č. 04 „Pokyny k vyplneniu správy o čerpaní a overení“ a spresnenie prílohy č. 04 „Pokyny k vyplneniu správy o čerpaní a overení“ v súvislosti s vypĺňaním výdavkov na riadenie programu;
  • doplnenie dôvodov vrátenia finančných prostriedkov a nového poľa „Poznámka“ na základe skúseností vyplývajúcich z implementačnej praxe v prílohe č. 08 „Žiadosť o vrátenie“ a v prílohe č. 09 „Pokyny k vyplneniu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“. Obdobne v prílohe č. 10 „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“ a prílohe č. 11 „Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“;
  • spresnenie vypĺňania Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v prílohe č. 11 „Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ v súvislosti s odvodom výnosov vzniknutých na účtoch prijímateľa za prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Obdobne v prílohe č. 12 „Informácia o vrátení výnosov“;
  • zosúladenie termínov pre odvod výnosov zo zdrojov FM EHP a NFM a zo zdrojov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v prílohe č. 12 „Informácia o vrátení výnosov“.

Aktualizácia (verzia 1.4) nadobúda účinnosť: 01. 07. 2016

Príloha: